Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 2128Beschikkingen | afhandelingPublicatie ontwerpbesluit 2020-025849 Rijnlandroute

Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute

Ontwerpbesluit Watervergunning

Ten behoeve van de realisatie van de Rijnlandroute heeft de voormalige minister van Infrastructuur en Milieu op 17 december 2015 de Tracébesluiten A4 en A44 vastgesteld. Voor de provinciale weggedeelten van de Rijnlandroute is een provinciaal inpassingsplan opgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Ten aanzien van de Tracébesluiten A4 en A44 bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op grond van artikel 20 van de Tracéwet een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Het ontwerpbesluit (kenmerk: 2020-025849) voor een watervergunning op van de Waterwet in samenhang met het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en overwegingen is ten namen van COMOL 5. v.o.f. op 9 februari 2021 afgegeven door het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland. Het betreft werkzaamheden aan de waterhuishouding ten westen van de Veenwatering ter weerszijden van de Rijksweg A44 ter hoogte van knooppunt Ommedijk te Leiden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Als gevolg van dit project worden diverse ingrepen in het watersysteem verricht, te weten:

Stevenshofjespolder en Polder Zuidwijk (oostzijde Rijksweg A44):

a. het aanbrengen, vervangen en hebben van duikers;

b. het verwijderen, aanbrengen en hebben van extra verhard oppervlak afwaterend naar polderwater, het dempen van 6195 m2 en het graven van 15809 m2 primair en overig polderwater waarvan 6195 m2 ter compensatie van het dempen, 2674 m2 als mitigerende maatregel in verband met de samenvoeging van het zuidelijk deel van de Stevenshofjespolder peilvak 1.2 met Polder Zuidwijk en 1190 m2 ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak;

c. het binnen het zuidelijke deel van de Stevenshofjespolder peilvak 1.2 verhogen van het peil naar NAP -1,12 m (zomerpeil) / NAP -1,22 m (winterpeil);

d. het binnen polder Zuidwijk vervangen van een vaste stuw door een drijverstuw;

Ommedijksepolder (westzijde Rijksweg A44):

e. het aanbrengen, vervangen en hebben van duikers;

f. het verwijderen, aanbrengen en hebben van verhard oppervlak afwaterend naar polderwater, het dempen van 7642 m2 en het graven van 12164 m2 primair en overig polderwater waarvan 7642 m2 ter compensatie van het dempen en 3807 m2 ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak;

Boezem (oostzijde Rijksweg A44 en Rhijnhofweg):

g. het aanbrengen, vervangen en hebben van duikers;

h. het verwijderen, aanbrengen en hebben van verhard oppervlak afwaterend naar boezemwater, het dempen van 4083 m2 en het ter compensatie graven van 1177 m2 overig boezemwater en het gebruikmaken van 8174 m2 van de BRC Provincie Zuid-Holland, waarvan 5268 m2 ter compensatie van de toename aan verhard oppervlak;

Regionale keringen (oostzijde Rijksweg A44):

i. het graven van water en het aanleggen van duikers binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen;

j. het verleggen van regionale keringen;

k. het aanbrengen en hebben van een fietspad (ter plaatse van de Rijksstraatweg en Veenwatering) en een weg met wegfundering (ter plaatse van Rijksstraatweg 167) binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen;

l. het aanbrengen en hebben van een sifonconstructie binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering;

m. het aanbrengen en hebben van inlaten binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen;

n. het aanleggen en hebben van persleidingen binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen;

 

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 25 februari 2021 tot en met woensdag 7 april 2021 ter inzage in het kantoor van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden. U kunt het ontwerpbesluit tijdens kantooruren inzien. Hiervoor dient telefonisch een afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 071 306 3063.

 

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van donderdag 25 februari 2021 tot en met woensdag 7 april 2021 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Paules Dukker (071-3063460).

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

 

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u bellen naar het telefoonnummer 071-3063460.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

namens deze,

het hoofd van de afdeling BJV-Projectadvisering

bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat

mw. mr. drs. W. Warmerdam