Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 2030Plannen | overigVaststelling projectplan waterwet Eckeltsebeek met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger

Bij besluit van 16 februari 2021 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan Eckeltsebeek vastgesteld. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige aanpassing van de legger van oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen. Bij besluit van 16 februari 2021 is daarom tevens de legger gewijzigd.

Toelichting

Waterschap Limburg is voornemens om begin 2021 verschillende maatregelen uit te voeren in de Eckeltsebeek en een aantal zijbeken die leiden tot verbetering van de waterhuishouding. Aanleiding zijn de enorme hoosbuien in 2016. Het veranderend klimaat heeft zowel extreme hoeveelheden neerslag, als ernstige droogte en hitte tot gevolg. Samen met de streek is voor dit gebied gekeken wat de beste oplossingen zijn om het gebied klimaatrobuust te maken. Op hoofdlijnen bestaan de maatregelen uit:

 • 1.

  het herprofileren van zomerprofiel Lackbar Ceres Lossing, Eckeltsebeek en Lakeyse Leigraaf (verdiepen profiel);

 • 2.

  het herprofileren van winterprofiel Horsterbeek en Eckeltsebeek (herstel/aanleg winterbed);

 • 3.

  het aanpakken van kunstwerken (herleggen en vervangen/vergroten bestaande duikers);

 • 4.

  het aanpassen van het profiel van de hoogwatergeul;

 • 5.

  het aanbrengen van droogtestuwen en terugslagkleppen, incl. automatisering van één van de stuwen en nog een bestaande stuw automatiseren.

Daarnaast is tijdens de zienswijze periode nog naar voren gekomen dat het waterschap voornemens is de huidige stuw HEC 1 te herplaatsen in de hoogwatergeul ter hoogte van de bestaande wandelbrug in de omgeving van woning Bleijenbeek 2. Dit om in droge tijden water vast te kunnen houden in de hoogwatergeul ten gunste van de natuur in N2000.

Ontwerpen

Het ontwerpprojectplan Eckeltsebeek met bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger heeft van 22 september tot en met 2 november 2020 ter inzage gelegen met de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen. Er zijn drie zienswijzen ontvangen. In de nota van zienswijze is vermeld wat dat heeft betekent voor het definitieve plan. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 16 februari 2021 het projectplan Waterwet Eckeltsebeek en de bijbehorende wijziging van de Legger Waterschap Limburg 2020 definitief vastgesteld. Het Waterschap legt vanaf 23 februari tot en met 6 april 2021 de definitief vastgestelde plannen ter inzage.

Ter inzage

Het vastgestelde projectplan Eckeltsebeek met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger ligt van 23 februari tot en met 6 april 2021 ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer.

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden gedurende voornoemde termijn tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan en/of het besluit tot wijziging van de legger beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Tegen het besluit tot wijziging van de legger kan alleen beroep worden ingesteld voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone is vastgesteld of gewijzigd.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van het besluit. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Wanneer beroep is ingesteld kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond. Hiervoor is eveneens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Anouk Dewitte, via telefoonnummer 06-11201595 of per e-mail: a.dewitte@waterschaplimburg.nl. Voornoemde besluiten zijn tevens in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

ir. E.J.M. Keulers, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf