Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 1930Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2020-025523 diverse werkzaamheden ter plaatse van Henegouwerweg 118 te Waddinxveen

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 11 februari 2021 een vergunning verleend aan Provinciehuis Zuid-Holland voor

a. het aanbrengen en hebben van een nieuwe oeverconstructie binnen de kernzone van een regionale kering;

b. het graven van 599 m² en dempen van 220 m² primair water, zijnde de Gouwe;

c. het aanbrengen en tijdelijk tot 1 september 2021 hebben van een versmalling van de Gouwe ten gevolge van het aanbrengen van een bouwkuip;

d. het aanbrengen en tijdelijk hebben van een voorbelasting en verticale drainage binnen de kernzone van een regionale kering ter plaatse van Henegouwerweg 118 te Waddinxveen.

 

De stukken liggen tot en met 25 maart 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Dukker van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 64.

 

Leiden, 11 februari 2021