Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 1875Beschikkingen | afhandelingPublicatie definitiefbesluit 2020-016089 RijnlandRoute

Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute

Definitiefbesluit Watervergunning

Ten behoeve van de realisatie van de Rijnlandroute heeft de voormalige minister van Infrastructuur en Milieu op 17 december 2015 de Tracébesluiten A4 en A44 vastgesteld. Voor de provinciale weggedeelten van de Rijnlandroute is een provinciaal inpassingsplan opgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Ten aanzien van de Tracébesluiten A4 en A44 bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op grond van artikel 20 van de Tracéwet een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en Herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende besluit is genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Welk besluit is genomen en ligt ter inzage?

Het besluit voor een watervergunning (kenmerk 4536543), ten name van Comol 5 V.O.F., is op 21 januari 2021 afgegeven door dijkgraaf en hoogheemraden van het

Hoogheemraadschap van Rijnland en betreft het dempen en graven van water, het

versneld afvoeren van water als gevolg van een toename aan verhard oppervlak, het

aanbrengen van een persleiding ten behoeve van de hemelwaterafvoer door de regionale

kering, het aanbrengen en hebben van duikers, het verleggen van de boezemwaterkering

en het aanbrengen en hebben van een HWA-rioolsysteem in de kern- en

beschermingszone van de regionale kering in het gebied tussen de Rietpolderweg, de

Vlietweg en de Hofvlietweg te Leiden.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Het

besluit is ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit en is op 17 februari 2021

bekendgemaakt aan de aanvrager.

 

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 18 februari 2021 tot en met woensdag 31 maart 2021 ter inzage in het kantoor van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1 te Leiden. U kunt het ontwerpbesluit tijdens kantooruren inzien. Hiervoor dient telefonisch een afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 071 306 3063.

 

Hoe kunn en belanghebbenden beroep indienen?

Van donderdag 18 februari 2021 tot ne met woensdag 31 maart 2021 staat voor belanghebbenden beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van beroep tegen het besluit geschiedt door indiening van een beroepschrift.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift kan door burgers tevens digitaal worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State middels deze website: https://digitaalloket.raadvanstate.nl

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;

 • 4.

  een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Op deze besluiten is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers) digitaal middels deze website https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en nummer of kenmerk van het besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het definitiefbesluit kunt u bellen naar telefoonnummer 071 306 3063.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

namens deze,

het hoofd van de afdeling BJV-Projectadvisering