Ontwerp-projectplan waterwet GGOR maatregelen Gebiedsplan Raam – Straatsven/Nabbegat

Inzagetermijn van 15-02-2021 tot en met 29-03-2021

 

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 09-02-2021 het ontwerp-projectplan GGOR maatregelen Gebiedsplan Raam – Straatsven/Nabbegat vastgesteld.

Maatregelen

Met dit projectplan wordt het plaatsen van drie stuwen ten westen van het dorp Zeeland beoogd.

Inzage

Het ontwerp-projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijzen indienen tegen dit ontwerpbesluit. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Wilt u mondeling uw zienswijze indienen? Neem dan vóór datum contact op met de hierna genoemde projectleider.

Uitsluitend degene die tijdig een zienswijze hebben ingediend, hebben de mogelijkheid in beroep te gaan bij de rechtbank tegen het definitieve projectplan.

Van uw zienswijze en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur wordt een nota van zienswijzen opgesteld. In deze nota van zienswijzen kunnen uw persoonsgegevens worden vermeld. Wij verzoeken u in uw zienswijze uitdrukkelijk aan te geven of u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens.

Wilt u meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ivan de Wit. Deze is bereikbaar op tel.nr. 06-41809050 of per mail via idewit@aaenmaas.nl.

 

’s-Hertogenbosch, 15-02-2021

Naar boven