Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 178Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2020-025017 diverse werkzaamheden ter plaatse van de Grietpolderweg nabij Noordeinde 4 te Leimuiden

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 5 januari 2021 een vergunning verleend aan Smit's Bouwbedrijf B.V voor

a. het aanbrengen van damwanden in de kern- en beschermingszones van twee regionale keringen;

b. het afgraven van circa 0,5 m zand en aanvullen met circa 0,5 m flugsand in de kern- en beschermingszones van twee regionale keringen;

c. het aanbrengen van verticale en horizontale drainage in de kern- en beschermingszones van twee regionale keringen;

d. het aanbrengen van een voorbelasting met flugsand in de kern- en beschermingszones van twee regionale keringen;

e. het aanbrengen van een wegfundering en asfaltverharding in de kern- en beschermingszones van twee regionale keringen;

f. het gebruik maken van zwaar materieel in de zones van de twee regionale keringen, ter plaatse van de Grietpolderweg nabij Noordeinde 4 te Leimuiden.

 

De stukken liggen tot en met 16 februari 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Noort van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 73.

 

Leiden, 5 januari 2021