Waterschapsblad van Waterschap Aa en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Aa en MaasWaterschapsblad 2021, 1753Plannen | overigOntwerp-projectplan “Herinrichting van de Beekerloop”.

Inzagetermijn van 15 februari 2021 tot en met 29 maart 2021.

 

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Aa en Maas heeft op 9 februari 2021 het ontwerp-projectplan waterwet “Herinrichting van de Beekerloop” vastgesteld en heeft ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerp-projectplan waterwet.

Maatregelen

De Beekerloop ligt ten noorden van de kern Asten. De loop voert water af en heeft een ecologische functie. Op de Beekerloop is een rioolwateroverstort aangesloten. Valt er in een korte periode veel regen zoals in mei/juni 2016, dan stroomt het riool vol en opent de noodklep. Door het vele wateraanbod vanuit de riolering en de hoge waterstanden in de Beekerloop is er in extreme situaties wateroverlast in de woonwijken (sterrenwijk, appelwijk) vlak bij de Beekerloop. Het Waterschap Aa en Maas neemt nu samen met de gemeente Asten maatregelen om de overlast in de toekomst te verminderen en tegelijkertijd de loop natuurvriendelijker en klimaatbestendiger in te richten.

 

De gekozen maatregelen bestaan uit de volgende onderdelen:

 • 1.

  Verbreden en optimaliseren profiel Beekerloop; een deel wordt met een natuurvriendelijke oever ingericht (2 km)

 • 2.

  Realiseren obstakelvrije zone

 • 3.

  Vervangen duikers

 • 4.

  Verwijderen duikers

 • 5.

  Nieuwe duikers

 • 6.

  Vervangen vaste stuwen door automatische stuwen

 • 7.

  Aanbrengen vispassages bij stuwen (5 st)

 • 8.

  Aanbrengen vistrap

 • 9.

  Aanleggen wandelpaden

 • 10.

  Kappen bomen

 • 11

  (Her)planten bomen

 

Het deelproject Beekerloop is onderdeel van het overkoepelende project ’t Aa-dal Zuid. In het stroomgebied van de Aa en de kleine Aa in de gemeenten Asten en Someren werken we aan het integrale project Aa-dal Zuid. Het doel is de ontwikkeling van een robuust, klimaatbestendig, ecologisch goed functionerend en een leefbaar beekdal, waarin het nu en in de toekomst goed wonen, werken en verblijven is. Dit doen we samen met de omgeving en partijen in het gebied zoals ZLTO, IVN, Staatsbosbeheer, gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, waterschap De Dommel en waterschap Limburg.

Inzage

Het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende stukken liggen tussen 15 februari en 29 maart 2021 ter inzage op de volgende locatie: Pettelaarpark 70 ’s-Hertogenbosch. In verband met de coronamaatregelen verzoeken wij u vriendelijk van tevoren een afspraak te maken via 088-1788000 als u bij ons op kantoor de stukken in wilt zien.

 

Het ontwerp-projectplan en de daarbij behorende stukken zijn tevens als bijlagen bij deze bekendmaking opgenomen.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de projectenpagina www.aaenmaas.nl/beekerloop. Op 11 maart 2021 zal online een informatieavond plaatsvinden. Een uitnodiging hiervoor wordt per brief verzonden naar direct betrokken personen en organisaties. Ook zal een aankondiging hiervan op sociale media, in de nieuwsbrief en op bovengenoemde projectenpagina geplaatst worden.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijzen indienen tegen dit ontwerpbesluit. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend.

 

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

 

Wilt u mondeling uw zienswijze indienen? Neem dan vóór 29 maart 2021 contact op met de hierna genoemde projectmanager.

 

Uitsluitend degene die tijdig een zienswijze hebben ingediend, hebben de mogelijkheid in beroep te gaan bij de rechtbank tegen het definitieve projectplan.

 

Van uw zienswijze en de reactie daarop van het dagelijks bestuur wordt een nota van zienswijzen opgesteld. In deze nota van zienswijzen kunnen uw persoonsgegevens worden vermeld. Wij verzoeken u in uw zienswijze uitdrukkelijk aan te geven of u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens.

Wilt u meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectmanager Ingrid Rijkers via telefoonnummer 088 178 8000.

 

’s-Hertogenbosch, 10 februari 2021.