Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2021, 1731Plannen | overigVaststelling ontwerp-leggerwijziging Oud Aa 14 P049-001

 

 

Inzagetermijn: 13 februari 2021 tot en met 26 maart 2021

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het voor inspraak heeft vrijgegeven: de ontwerp-leggerwijziging Oud Aa 14 P049-001.

 

Traject: Aa Westzijde-Zuid

Dijkvak: P049-001

Polder: Groot en Klein Oud-Aa

Gemeente: Stichtse Vecht

Lengte: 2069 meter

 

Het dijktraject P049-001 bevindt zich in de gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht. en is onderdeel van het dijkverbeteringsproject De Aa. De dijk voldoet niet aan de gestelde veiligheidseisen. Het waterschap moet de dijk verbeteren om weer aan de normen te voldoen.

In het dijkverbeteringsproject is naar voren gekomen dat ter hoogte van Oud Aa 14 met een wijziging van de locatie van de dijk, de dijk weer aan de normen voldoet. De dijk wordt naar de weg verplaatst. Dit is de aanleiding voor de wijziging van de legger. Door het veranderen van de locatie van de dijk wijzigt ook de ligging van de beschermingszones. De leggerwijziging is overleg met de belanghebbenden tot stand gekomen.

 

Legger

In een legger wordt door het waterschap vastgelegd aan welke eisen (vorm en ligging) een dijk moet voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur ter plaatse gelden.

 

Juridisch kader

De legger is gebaseerd op artikel 5.1 Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Op de voorbereiding van de legger is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dit betekent dat het ontwerp ter inzage wordt gelegd gedurende zes weken, waarin belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Uw zienswijze wordt behandeld en indien daartoe aanleiding is, verwerkt in de definitieve leggerwijziging. Vervolgens wordt de definitieve leggerwijziging vastgesteld en treedt in werking.

 

Inzien van stukken

De ontwerp-leggerwijziging met de bijbehorende stukken kunt u raadplegen van vrijdag 12 februari 2021via de website www.officielebekendmakingen.nl (zoek op ‘ontwerp-leggerwijziging Oud Aa 14 P049-001’) en via een link op www.agv.nl/inspraak

 

Zienswijzen

Tijdens de periode dat de ontwerp-leggerwijziging ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden daarover schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt ook online een zienswijze indienen via www.agv.nl/inspraak.

 

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. dagelijks bestuur

o.v.v. team Waterkeringen

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

 

Wij verzoeken u als onderwerp ‘Inspraak ontwerp-leggerwijziging Oud Aa 14 P049’ te vermelden.

 

Contact

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze en/of meer informatie over de ontwerp-leggerwijziging kunt u telefonisch contact opnemen met projectteam dijkverbetering de Aa via telefoonnummer 0900 – 9394 (normale belkosten).

U kunt ook een e-mail sturen naar aa@waternet.nl. LET OP: stuur geen zienswijze naar dit e-mailadres. U kunt online een zienswijze indienen via www.agv.nl/inspraak.

 

Amsterdam, 12 februari 2021