Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 1703Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2020-001843 een toename van verhard oppervlak en het graven van oppervlaktewater ter plaatse van project De Horn in Rijnsburg

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 9 februari 2021 een vergunning verleend aan Sedos Cap Horn B.V. voor

a. een toename van de verharding met 15.633 m² in het project ‘Cap Horn’ onderdeel van het project ‘De Horn’ in Rijnsburg in de gemeente Katwijk;

b. het graven van 2.135 m² oppervlaktewater in het project ‘Cap Horn’ onderdeel van het project ‘De Horn’ in Rijnsburg in de gemeente Katwijk

 

De stukken liggen tot en met 23 maart 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Zonneveld van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 36 05.

 

Leiden, 9 februari 2021