Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Rijnland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van RijnlandWaterschapsblad 2021, 1701Beschikkingen | afhandelingPublicatie watervergunning 2020-025367 diverse werkzaamheden ter plaatse van Hoogewaard 26 in Koudekerk aan den Rijn

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 9 februari 2021 een vergunning verleend aan Aannemingsbedrijf G. Bruijnes B.V voor

a. Het maken van een ontgraving binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Hogenwaardsepolder in de bodem tot maximaal 1,50 m beneden het plaatselijk maaiveld;

b. Het slopen en wegnemen van een ter plaatse bestaand bouwwerk;

c. Het aanbrengen en hebben van een nieuw bouwwerk (woonhuis) binnen de kern- en beschermingszone evenwel volledig buiten het leggerprofiel en profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering van de Hogenwaardsepolder.

Eén en ander ter plaatse van het perceel plaatselijk bekend Hoogewaard nr.26 in Koudekerk aan den Rijn.

 

De stukken liggen tot en met 23 maart 2021 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

 

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer Koning van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 95.

 

Leiden, 9 februari 2021