Waterschap Zuiderzeeland - goedkeuring op de melding Blbi - lozing van grondwater bij de aanleg van de windmolenfundaties voor Windpark Olsterwind te Dronten

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan H4A Windenergie BV te Goes is een tijdelijke beschikking afgegeven op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor de lozing van grondwater in oppervlaktewater ten behoeve van de aanleg van de windmolenfundaties voor Windpark Olsterwind te Dronten.

Inzage

Genoemde beschikking en bijbehorende stukken liggen tot 10 februari 2022 ter inzage:

op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur via het Digibord in de hal;

via de internetsite www.overheid.nl;

in de Bibliotheek Dronten, De Rede 80-82 te Dronten op:

maandag: van 09.00-17.00 uur;

dinsdag: van 09.00-17.00 uur;

woensdag: van 09.00-17.00 uur en van 19.00-20.30 uur;

donderdag: van 09.00-17.00 uur;

vrijdag: van 09.00-17.00 uur en van 19.00-20.30 uur;

zaterdag: van 10.00-17.00 uur.

Bezwaren

Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.

Naar boven