Waterschap Zuiderzeeland - goedkeuring op de melding Blbi - grondwaterlozing bij de bouw van een installatiegebouw aan de Dronterweg 19 te Dronten

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan Friso Civiel BV te Sneek is een tijdelijke beschikking afgegeven op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor de lozing van grondwater in oppervlaktewater ten behoeve van de bouw van een installatiegebouw aan de Dronterweg 19 te Dronten.

Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage

Genoemde maatwerkbeschikking ligt tot 3 februari 2022 ter inzage:

via het digibord in de hal op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur;

via het internet op de website www.overheid.nl;

in de Bibliotheek Dronten, De Rede 80-82 te Dronten op:

maandag: van 09.00-17.00 uur;

dinsdag: van 09.00-17.00 uur;

woensdag: van 09.00-17.00 uur en van 19.00-20.30 uur;

donderdag: van 09.00-17.00 uur;

vrijdag: van 09.00-17.00 uur en van 19.00-20.30 uur;

zaterdag: van 10.00-17.00 uur.

Bezwaren

Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.

Naar boven