Waterschap Zuiderzeeland - goedkeuring op de melding Activiteitenbesluit milieubeheer - lozing van gezuiverd afvalwater van de inrichting gelegen aan de Gooimeerdijk-Oost 12 te Zeewolde

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan de Provincie Flevoland te Lelystad is een maatwerkbeschikking afgegeven op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de lozing van gezuiverd afvalwater afkomstig van de inrichting gelegen aan de Gooimeerdijk-Oost 12 te Zeewolde in oppervlaktewater.

Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Voor de hierboven genoemde afvalwaterstroom zijn tevens algemene regels vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Inzage

Genoemde beschikking ligt tot 3 februari 2022 ter inzage:

via het digibord in de hal op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur;

via het internet op de website www.overheid.nl;

in het gemeentehuis van de gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde op:

maandag: van 09.00-12.30 uur;

dinsdag: van 09.00-12.30 uur;

woensdag: van 09.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur;

donderdag: van 09.00-12.30 uur en van 18.00-21.00 uur;

vrijdag: van 09.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur.

Bezwaren

Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter-inzage-termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Tegen de algemene regels kunnen geen bezwaren worden ingediend omdat dit landelijk vastgestelde voorschriften betreffen.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.

Naar boven