Kennisgeving ontwerpprojectplan Herinrichting Essche Stroom Bruggelaar

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel maakt het volgende bekend.

 

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft in zijn vergadering van 14 december 2021 het ontwerpprojectplan Herinrichting Essche Stroom Bruggelaar vastgesteld. Dit ontwerpbesluit houdt onder meer het aanleggen of wijzigen van de volgende waterstaatswerken/ werken tot beïnvloeding van een grondwaterlichaam in:

 

 • 1.

  Dempen en aanleggen nieuwe Essche Stroom, Rosep en Kleine Aa;

 • 2.

  Dempen van sloten en watergangen op diverse locaties binnen en buiten natuurnetwerk;

 • 3.

  Aanpassen afwatering bij de Ruiting (inclusief verwijderen gemaal), bij Nergena en Broekleij;

 • 4.

  Aanleg vispassage Essche Stroom bij Esch en aanpassen vispassage Helweg;

 • 5.

  Wijzigen profiel Essche Stroom ter hoogte van de vispassage;

 • 6.

  Sloop en nieuwbouw stuw Esch, aanpassen stuw Bruggelaar en slop stuw Rosep;

 • 7.

  Aanleg schotbalkstuwen in zijwatergangen;

 • 8.

  Aanpassen brug bij uitstroom Nemer;

 • 9.

  Aanbrengen voordes;

 • 10.

  Aanleggen, vervangen en verwijderen van duikers op diverse locaties;

 • 11

  Aanbrengen veegvuiluitdraaiplaatsen en halfverhard pad;

 • 12

  Verwijderen en aanpassen drainage en hydrantleidingen Luissel;

 • 13

  Verwijderen en aanbrengen kano-in- / uitstapplaatsen;

 • 14

  Afgraven van (delen van) diverse percelen ten behoeve van natuurinrichting, aanleg nieuwe watergangen, poelen en opgroeiplaatsen kwabaal;

 • 15

  Aanbrengen en verwijderen overige kering bij Nergena en bij de Ruiting;

 • 16

  Ophogen maaiveld en paden op diverse locaties;

 • 17

  En diverse niet-waterstaatswerken zoals de aanleg van twee wandelbruggen, de aanleg van een recreatieve route en de aanleg van het meetnetwerk Essche Stroom en Rosep.

Met dit ontwerpprojectplan wordt tevens het gewenst grondwater en oppervlaktewater regime (GGOR) binnen het plangebied vastgesteld.

 

Inzage ontwerpprojectplan met bijlagen

Het ontwerpprojectplan en de stukken die op dit plan betrekking hebben, waaronder het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de m.e.r.-beoordelingsnotitie, liggen gedurende 6 weken ter inzage na de dag van deze kennisgeving. Het ontwerpprojectplan en bijlagen zijn als bijlage op de linkerzijde van dit Waterschapsblad opgenomen.

 

 Zienswijzen

Belanghebbenden en ingezetenen kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging zienswijzen indienen tegen dit ontwerpbesluit Hierbij kunt u gelijktijdig uw zienswijze indienen tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit. Zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. U kunt uw zienswijzen schriftelijk sturen naar:

Waterschap De Dommel,

Het dagelijks bestuur,

t.a.v. Hans Koekkoek

ovv Projectnummer P016915

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

 

Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de hieronder genoemde contactpersoon.   

Wat gebeurt er met uw zienswijze

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw ingediende zienswijze. Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. In deze nota van zienswijzen worden géén persoonsgegevens vermeld. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het dagelijks bestuur het projectplan definitief vast. Deze wordt apart bekend gemaakt.

 

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met projectleider Hans Koekkoek telefoonnummer (0411) 618 618.

 

Naar boven