Ter inzage: Ontwerp-Waterbeheerprogramma 2022 - 2027 van Wetterskip Fryslân

 

Vanaf 24 december 2021 ligt het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van Wetterskip Fryslân ter inzage. Hierin staat beschreven welke uitdagingen we de komende jaren zien voor het waterbeheer in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. We zullen ons watersysteem zo moeten inrichten dat mensen hier, ook op langere termijn, goed en veilig kunnen wonen, werken en recreëren. In het Ontwerp-Waterbeheerprogramma beschrijven we wat we daarvoor moeten doen. Nu én in de toekomst. We doen dit om aan onze samenwerkingspartners te laten zien welke richting en positie wij innemen.

Inzage en vragen

U kunt het Ontwerp-Waterbeheerprogramma op de volgende manieren inzien:

* Via de aan deze elektronische bekendmaking toegevoegde bijlage te raadplegen. Kijk hiervoor onder: ‘Externe bijlagen’.

* Via de website van het waterschap (www.wetterskipfryslan.nl)

U kunt het Ontwerp-Waterbeheerprogramma ook tijdens kantooruren inzien op het kantoor van Wetterskip Fryslân. U kunt hiervoor een afspraak maken met mw. L. van Staaveren via ons algemene nummer 058-292 2222.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de wijzigingen? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen wij een zienswijze. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen in de periode van 24 december 2021 tot en met 17 februari 2022 hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Dit kunt u doen door uw schriftelijke zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân

Postbus 36

8900 AA LEEUWARDEN

Of per email: info@wetterskipfryslan.nl

Probeer hierbij zo specifiek mogelijk uw zienswijze te omschrijven betreffende bijvoorbeeld de pagina en de tekst. Ook verzoeken wij u om als kenmerk “Zienswijze Waterbeheerprogramma” te vermelden.

Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u bellen met mw. L. van Staaveren via ons algemene telefoonnummer 058-292 2222 en aangeven dat u een zienswijze wilt geven op het Waterbeheerprogramma. Van uw zienswijze wordt vervolgens een verslag gemaakt. In verband met corona heeft het onze voorkeur dat een zienswijze schriftelijk/ per e-mail of telefonisch wordt ingediend.

Vervolg

Er wordt een reactienota vastgesteld waarin alle ingediende zienswijzen van een reactie worden voorzien. Deze reactienota wordt samen met het Waterbeheerprogramma voorgelegd aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt, al dan niet met wijzigingen, het definitieve Waterbeheerprogramma vast. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een afschrift van de reactienota toegestuurd. Zodra het Waterbeheerprogramma 2022-2027 definitief is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt in het Waterschapsblad.

Naar boven