Bekendmaking definitief besluit Papierfabriek Doetinchem

Op 29 maart 2021 is een wijziging van de vergunning aangevraagd.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende aspecten:

* Realisatie van de aansluiting op een nieuwe persleiding, waarna (alleen) het procesafvalwater rechtstreeks (als influent) naar de nieuwe anaerobe waterzuivering wordt afgevoerd;

* Realisatie van een buffertank binnen de inrichting van de Papierfabriek Doetinchem, met een inhoud van 800 m3 voor de buffering van afvalwater indien de maximale capaciteit van de persleiding (220 m3/u) wordt overschreden.

Vaststelling besluit

Op 4 augustus 2021 hebben wij het ontwerp besluit ter inzage gelegd, waarin wij het voornemen hebben uitgesproken de gevraagde wijziging te verlenen. Het besluit heeft 6 weken ter inzage gelegen en er zijn zienswijzen ingediend.

De zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot een wijziging van het ontwerp besluit. Hierbij verlenen wij definitief de wijziging van de vergunning met kenmerk 06.07675, verleend d.d. 03-08-2006.

Beroep en voorlopige voorziening

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank. Gedurende de beroepstermijn kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

Meer informatie hierover kunt u vinden in ons besluit.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving van het Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314 – 369369. Deze is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Per e-mail kunt u voor informatie bij ons Waterschap terecht via: info@wrij.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

 

Naar boven