Kennisgeving inspraak ontwerp-projectplan, ontwerp-leggerwijziging, m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerp-omgevingsvergunning dijkverbetering Willem-Alexanderhaven

Onderwerp

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend dat:

- op 9 november 2021 het projectplan ‘Dijkverbetering Willem-Alexanderhaven’ in ontwerp is vastgesteld.Dit projectplan beschrijft de te nemen dijkverbeteringsmaatregelen in dit havengebied in de gemeente Roermond. De dijkverbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd omdat de meeste huidige dijken in dit gebied niet voldoen aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid. Dit project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei;

- op 9 november 2021 de leggerwijziging naar aanleiding van de in het projectplan beschreven dijkverbetering in de Willem-Alexanderhaven in ontwerp is vastgesteld. De legger geeft de begrenzing, ligging, vorm en constructie van waterkeringen en oppervlaktewateren aan. De dijkverbeteringsmaatregelen in het projectplan leiden tot wijziging van de grens van de waterkering en daardoor tot een verschuiving van de grenzen van de bijbehorende kernzone en beschermingszones zoals vastgelegd in de legger van het Waterschap Limburg.

 

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat:

- op 7 juli 2021 het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg bij Gedeputeerde Staten een m.e.r.-aanmeldingsnotitie heeft ingediend voor het project ‘Dijkverbetering Willem-Alexanderhaven’, dat uit deze notitie blijkt dat dit project geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft en dat op basis daarvan Gedeputeerde Staten hebben besloten dat er voor dit project geen milieueffectrapportage (MER) hoeft te worden opgesteld;

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond voor dit project een ontwerp-omgevingsvergunning voor bomenkap en voor afwijken van het bestemmingsplan hebben opgesteld.

 

Procedure

Het projectplan en de omgevingsvergunning doorlopen de projectprocedure voor waterstaatswerken, conform paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet. Op de voorbereiding van deze besluiten is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op grond van artikel 5.8 en 5.12 van de Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Limburg de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn. De procedure voor de leggerwijziging wordt eveneens uitgevoerd overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Inzage

Het ontwerp-projectplan, de ontwerp-omgevingsvergunning, de ontwerp- leggerwijziging, het m.e.r. -beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 10 december 2021 tot en met 20 januari 2022:

  • 1.

    bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht, enkel na telefonische afspraak via (043) 389 7452;

  • 2.

    in het Stadskantoor van de gemeente Roermond, Kazerneplein 7, 6041 TG te Roermond, enkel na telefonische afspraak via 14 0475.

  • 3.

    in het kantoor van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, enkel na telefonische afspraak via (088) 889 0100.

Mochten maatregelen in verband met het Corona-virus ertoe leiden dat u een locatie niet kunt bezoeken, dan kunt u contact opnemen met de heer J.L. Goudriaan, telefoon (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of mevrouw J. Thoolen-Simonis, telefoon (043) 389 7498, j.simonis@prvlimburg.nl. In overleg met u wordt er dan een oplossing gezocht.

Deze ontwerp-besluiten en bijbehorende stukken worden gedurende de inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl (bekendmakingen, Provinciaal Blad) en op www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen.

 

Hoe kunt u reageren?

Ontwerp-projectplan en ontwerp-omgevingsvergunning

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Waterwet kan een ieder gedurende de bovengenoemde inzagetermijn schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp-projectplan en/of de ontwerp-vergunning naar voren brengen.

Ontwerp-leggerwijzigingsbesluit

Ook tegen dit besluit kan een ieder gedurende de inzagetermijn schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen.

Vanwege de samenhang met het projectplan kunnen tegen het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit echter enkel zienswijzen worden ingediend voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone (beschermingszone, profiel van vrije ruimte en buitenbeschermingzone) is vastgesteld of gewijzigd. Een eventuele zienswijze over de gewijzigde kernzone dient kenbaar gemaakt te worden tegen het ontwerp-projectplan.

M.e.r. beoordelingsbesluit

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van de voor te bereiden besluiten (projectplan en uitvoeringsbesluiten) rechtstreeks in hun belang worden getroffen.

Als u niet rechtstreeks in uw belang wordt getroffen maar toch wilt reageren op het m.e.r. beoordelingsbesluit kunt u gebruik maken van de rechtsmiddelen die geboden worden om op te komen tegen het projectplan.

Indienen zienswijzen

Zienswijzen over het ontwerp-projectplan en/of ontwerp-uitvoeringsbesluiten en/of ontwerp-leggerwijziging moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, ter attentie van dhr. J. Goudriaan, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. Gedeputeerde Staten van Limburg zorgen ervoor dat de zienswijzen worden behandeld door de betreffende bevoegde gezagen.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452 of mevrouw J. Thoolen-Simonis, tel. (043) 389 7498.

 

Wat gebeurt er daarna?

 

De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de besluiten. In een nota van beantwoording wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijziging ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Degenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht, worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

Tegen de definitieve besluiten kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen een ontwerp-besluit.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

de heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of mevrouw J. Thoolen-Simonis, tel. (043) 389 7498, j.simonis@prvlimburg.nl

 

Naar boven