Besluit tot tijdelijke wijziging van het Verkeersbesluit bedieningstijden bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

gelezen de bij dit besluit behorende toelichting;

Overwegende dat:

 • -

  Het Verkeersbesluit bedieningstijden bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem in 2018 is vastgesteld met inachtneming van onderzoek en consultatie van de netwerkpartners;

 • -

  Het bedieningsregime in 2020 met belanghebbenden is geëvalueerd;

 • -

  Uit deze evaluatie optimalisaties naar voren zijn gekomen waaronder:

 • het instellen van zaterdagbediening ‘op afroep’ van 8.00 uur tot 11.00 uur in de maanden december en januari;

 • -

  Om deze beoogde optimalisatie in de praktijk te testen is er een proefperiode ingesteld van 2 maanden (december 2020 en januari 2021);

 • -

  De proefperiode had tot doel te komen tot een goede belangenafweging en op basis van deze belangenafweging is geconcludeerd dat we de optimalisatie doorvoeren;

 • -

  Deze wijziging leidt tot een aanpassing van het Verkeersbesluit bedieningstijden bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem met in aanmerking genomen artikel 3 Svw;

 • - Het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;

 • - Het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

BESLUIT

Ingevolge artikel 8 van de Scheepvaartverkeerswet, artikel 13 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer en artikel 7 van het Verkeersbesluit Oude IJssel het volgende bekend te maken;

Het Verkeersbesluit bedieningstijden bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem wordt als volgt gewijzigd:

 • I. In artikel 1 leden 1 en 6 wordt de zin:

 • ‘Op de zaterdag en zondag is er geen bediening’ vervangen door:

 • ‘Op de zaterdag wordt uitsluitend van 8.00 uur tot 11.00 uur na voorafgaand verzoek bediend. Zondag is er geen bediening.’

 •  

 • II. Dit besluit treedt in werking met ingang van december 2021 Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit tot wijziging Verkeersbesluit bedieningstijden bruggen over de Oude IJssel in Doetinchem’.

Doetinchem, 30 november 2021,

Namens het college van dijkgraaf en heemraden,

Dr. M. Ebben

Manager Waterkeringen en Vaarwegen

 

Naar boven