Bekendmaking besluit vaststelling legger waterstaatswerken 2021 en intrekking legger oppervlaktewaterlichamen 2018, legger waterberging 2019 en legger waterkeringen 2020.

 

Bekendmaking besluit vaststelling legger waterstaatswerken 2021 en intrekking legger oppervlaktewaterlichamen 2018, legger waterberging 2019 en legger waterkeringen 2020.

 

Het dagelijks bestuur maakt het volgende bekend

 

Besluit

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 30 november 2021 een besluit tot vaststelling van de legger waterstaatswerken 2021 genomen en een besluit tot intrekking van de legger oppervlaktewaterlichamen 2018, legger waterberging 2019 en legger waterkeringen 2020. Dit besluit houdt onder meer het volgende in:

 

Met het oog op de Omgevingswet en de Waterschapverordening worden de leggers aangepast. Om in de ontwikkeling van onze producten en diensten niet stil te blijven staan hebben we, vooruitlopend op de Omgevingswet, Brabantbreed gekozen voor de inzet van de Vergunningchecker als gedeeltelijk alternatief voor de Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De Vergunningchecker heeft echter nog geen juridische status. Om de dienstverlening in de Vergunningchecker goed aan te laten sluiten bij de juridische werkelijkheid hebben de data in de legger een kwaliteitsslag ondergaan en zijn de bestaande leggergegevens geactualiseerd. De data in deze nieuwe legger sluiten daarmee beter aan bij de werkingsgebieden van de Vergunningchecker. Met het oog op de digitale ontsluiting via het DSO is er ook voor gekozen om de drie bestaande leggerbesluiten te bundelen en voortaan te werken met één legger voor alle waterstaatswerken. De legger waterstaatswerken 2021 vervangt daarmee de legger oppervlaktewaterlichamen 2018, de legger waterberging 2019 en de legger waterkeringen 2020 en alle partiele herzieningen die tussentijds hebben plaatsgevonden.

 

Inzage leggerbesluit met bijlagen

 

De legger kunt u inzien (linkerzijde pagina).

Het leggerbesluit en de inspraaknota kunt u downloaden (linkerzijde pagina).

Het leggerbesluit en bijlagen zijn ook digitaal te raadplegen via de website:

www.dommel.nl/legger

 

Inwerkingtreding

 

Het leggerbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Instellen van beroep

 

Binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het onderhavige besluit kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Oost-Brabant. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden en degene die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit van het dagelijks bestuur tot het vaststellen van de legger waterstaatswerken op 29 juni 2021. Beroep is mogelijk voor zover met het onderhavige besluit in de leggers onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen worden aangewezen en voor zover de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd.

 

Het beroep dient ingesteld te worden bij de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet tenminste bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, de gronden van beroep en een handtekening.

 

Voorlopige voorziening

 

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het genomen besluit niet op. Naast het indienen van een beroepschrift kunt u daarom ingeval van onverwijlde spoed een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, op het hiervoor genoemde adres. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluitwaartegen het beroep is gericht, de gronden van het verzoek, de reden van spoedeisendheid, handte-kening en een afschrift van het beroepschrift.

 

U kunt het beroep en een verzoek tot een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor meer informatie hierover op de genoemde website. Voor het indienen van een beroepschrift en een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum, telefoonnummer (0411) 618618.

 

Naar boven