Bekendmaking projectplan Waterwet "uitvoering watersysteemmaatregelen aanvoerroute Zutphen”.

Op 23 november 2021 is door het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel besloten het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet voor het project “uitvoering watersysteemmaatregelen aanvoerroute Zutphen” vast te stellen en het project uit te voering in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Het projectplannen en bijbehorende bijlagen zijn als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina. Tevens zijn zij te raadplegen via de website van het waterschap www.wrij.nl.

De voorgestelde maatregelen zorgen voor een verbetering van het aanvoersysteem naar het stedelijk gebied. Door te baggeren wordt een bron van voedingsstoffen (kwaliteit) weggenomen en wordt de doorstroomcapaciteit vergroot (kwantiteit). Door vervanging van stuwen en aanleg van een nieuwe stuw in combinatie met het aanbrengen van debietmeetpunten wordt inzicht in de actuele waterverdeling mogelijk en worden de sturingsmogelijkheden vergroot. Dit biedt mogelijkheden om in droge perioden (tijdelijk) meer en gerichter (per wijk) water te kunnen verdelen en het watersysteem beter door te spoelen om uitzakkende waterpeilen en lange verblijftijden, met verslechterende waterkwaliteit tot gevolg, te voorkomen.

Waar mogelijk verbeteren we de ecologische kwaliteit en biodiversiteit, zowel in de realisatiefase als in de beheer- en onderhoudsfase. Door het aanbrengen van o.a. een natuurvriendelijke oever ontstaat er meer ruimte voor biodiversiteit en is de belevingswaarde van de watergang (blauw) en de natuur (groen) groter.

Beroep

Tegen dit projectplan kan door belanghebbenden gedurende zes weken na de datum van deze publicatie beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer S. (Sander) Klarenbeek, bereikbaar via s.klarenbeek@wrij.nl. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven