Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Vaststelling definitief projectplan Aanleg NVO Oude Bijleveld

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 9 november 2021 het definitieve projectplan voor het project “Aanleg NVO Oude Bijleveld” heeft vastgesteld.

Het waterschap legt natuurvriendelijke oevers aan met als doel de waterkwaliteit te verbeteren. Er ontstaat een natuurlijkere overgang van land naar water, die zorgt voor een gevarieerde en soortenrijke oeverzone, waardoor het zuiverend vermogen van de watergang toeneemt.

Dit project betreft de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de Oude Bijleveld aan de Rijndijk te Harmelen.

Het ontwerp-projectplan heeft van 6 september tot en met 18 oktober 2021, zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode is 1 zienswijze ingediend. Tezamen met het inspraakrapport is het gewijzigde projectplan vastgesteld.

 

Stukken inzien

Op de website van het waterschap kunt u het projectplan met bijbehorende stukken digitaal inzien via:

https://www.hdsr.nl/buurt/woerden/aanleg/

 

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-projectplan óf kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan binnen 6 weken na bekendmaking beroep bij Rechtbank Midden-Nederland in Utrecht instellen.

 

Inwerkingtreding

Genoemd projectplan treedt na bekendmaking in werking.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met projectbeheerder David Reurslag, tel.

030-209 7238, e-mail david.reurslag@hdsr.nl

 

Houten, 22 november 2021

 

 

Naar boven