Vaststelling projectplan “Herinrichting Meilossing” met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger

Bij besluit van 9 november 2021 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het projectplan Herinrichting Meilossing vastgesteld. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige aanpassing van de legger van Waterschap Limburg. Bij besluit van 9 november 2021 is daarom tevens de legger gewijzigd.

Toelichting

Het plangebied is gelegen in de gemeente Weert, tussen Altweerterheide en Weert. Waterloop de Meilossing bestaat uit twee gedeeltes. Het eerste traject loopt vanaf de Kruispeelweg tot aan de aansluiting van de Meilossing, met de Weertbeek en de Weteringbeek. Het tweede traject loopt vanaf het reeds heringerichte deel van de Meilossing, nabij de Smallepeelweg, tot aan de Heltenbosdijk.

De geplande werkzaamheden hebben tot doel om de in het verleden gemaakte afspraken na te komen. De afspraken betreffen:

 • 1.

  afspraken met een direct aanwonende over de feitelijke invulling van de eerder overeengekomen grondruil. Nakomen van deze afspraak betekent dat de beek niet langer op particulier eigendom ligt, maar op reeds in 2006 door het waterschap aangekochte (geruilde) grond.

 • 2.

  de inrichting van eerder met subsidie verworven gronden langs de Meilossing, ten behoeve van watersysteemherstel.

Daarmee vult het waterschap zijn ecologische en hydrologische doelstellingen in en creëert daarmee ecologische meerwaarde en een robuuster watersysteem. Daar waar mogelijk wordt de beek op deze trajecten meanderend aangelegd, wordt het talud verflauwd en komt ruimte voor vegetatie die zorgt voor schaduwwerking op de beek.

De voorgenomen wijzigingen bestaan uit:

 • 1.

  het omleggen van een deel van de Meilossing;

 • 2.

  het opschonen van de ‘kom’ ten noorden van Kruispeelweg;

 • 3.

  het herprofileren van de Meilossing (verflauwen taluds);

 • 4.

  het aanbrengen van duikers voor passage van de beekloop;

 • 5.

  het verwijderen van bestaande duikers;

 • 6.

  het herinrichten van de oevers rondom de Meilossing (aanplant struweel en kruidenrijke vegetatie);

 • 7.

  het aanbrengen van afsluitbare hekwerken ter voorkoming van wandelaars.

Ontwerpprojectplan

Het ontwerpprojectplan met bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger heeft van 24 augustus tot en met 24 oktober ter inzage gelegen met gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. Er zijn drie zienswijzen ontvangen. Het ontwerpprojectplan is naar aanleiding daarvan niet aangepast.

Ter inzage

Het vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen van 11 november 2021 tot en met 22 december 2021 ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer.

Beroep

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden gedurende voornoemde termijn tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan en/of het besluit tot wijziging van de legger beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Tegen het besluit tot wijziging van de legger kan alleen beroep worden ingesteld voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone is vastgesteld of gewijzigd.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het beroepschrift moet worden gericht aan Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond, onder overlegging van een afschrift van het besluit.

Het besluit treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het beroepschrift over te leggen.

Voor het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het instellen van beroep bij de rechtbank of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde site.

U kunt ook digitaal beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Lara Savelkoul via telefoonnummer: +31 6 19000 280 of via het e-mailadres: l.savelkoul@waterschaplimburg.nl. De stukken zijn ook in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf

Naar boven