Hoogheemraadschap van Delfland – Ontwerpbesluit tot partiele leggerwijziging van legger wateren door watervergunningen 2016-011446 (Madeweg 29), 2016-014517 (Noordweg 119A), 2016-015485 (Spaansebocht), 2017-021208 (Hoflaan 10), 2018-004378 (Groeneveld 3), 2018-006895 (Bovendijk), 2018-010345 (Pauwmolen 55 A), 2016-014838 en 2018-012863 (Berckenrode 6), 2018-018846 (Woudselaan 27) en 2018-023783 (Berckenrode 1)

Leggeractualisatie kenmerk: LEGGER2021-D-13

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland zijn voornemens om de legger wateren te wijzigen, zoals aangegeven op de digitale verbeelding van de leggerwijziging “leggerwijzigingskaart voor terinzagelegging (kenmerk LEGGER2021-D-13)”.

 

De leggerwijzigingskaart zal alleen gedurende de periode van de terinzagelegging beschikbaar zijn, en kan worden bekeken via deze links: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ff1477bac21949e28027834fb908be86 en https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/leggerwijzigingen/

 

De periode van de terinzagelegging vangt aan op 10 november 2021 en eindigt op 23 december 2021. Na deze periode zal Delfland een definitief besluit nemen.

 

De wijziging volgt op de voltooide uitvoering conform de eerder verleende watervergunningen:

  • 2016-011446 (Madeweg 29, gemeente Westland (Monster))

  • 2016-014547 (Definitief besluit ter hoogte van Noordweg 119A te Den Haag)

  • 2016-015485 (Watervergunning Spaansebocht te Rotterdam)

  • 2017-021208 (Watervergunning Hoflaan 10 Delft)

  • 2018-004378 (Watervergunning Groeneveld 3 gemeente Midden-Delfland (Schipluiden))

  • 2018-006895 (Watervergunning Bovendijk gemeente Westland (Kwinstheul))

  • 2018-010345 (Watervergunning Pauwmolen 55A, gemeente Pijnacker-Nootdorp (Delfgauw))

  • 2016-014838 en 2018-012863 (Definitief besluit en bijhorend wijzigingsbesluit ter hoogte van Berckenrode 6 gemeente Westland (Honselersdijk)

  • 2018-018846 (Watervergunning Woudselaan 27 gemeente Midden-Delfland (Den Hoorn)) en

  • 2018-023783 (Watervergunning Berkenrode 1 gemeente Westland (Honselersdijk)).

 

Met deze verleende watervergunningen zijn nieuwe waterstaatswerken aangelegd of reeds bestaande waterstaatswerken gewijzigd of (deels) verwijderd. De nieuwe situatie wordt in de leggers worden opgenomen om deze actueel te houden. Voor deze waterstaatswerken wordt opgenomen:

a. de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting, en constructie alsmede de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

b. onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.

 

De leggerwijzigingskaart toont alleen de gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen in de leggers (nieuw, gewijzigd en verwijderd) – inclusief bijbehorende gegevens. Niet gewijzigde (onder)delen van de leggers zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Hier staan dus ook geen rechtsmiddelen tegen open.

 

De volgende documenten maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging met kenmerk LEGGER2021-D-13):

- DMS#1535675 – Partiële Leggerwijziging Kenmerk LEGGER2021-D-13; en

- DMS#1532820 – Leggerwijzigingsdatabase LEGGER2021-D-13;

 

Stukken inzien

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken (uitgezonderd DMS#1532820) zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken, gedurende inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 

De leggerwijzigingsdatabase (DMS#1532820) is enkel van belang om de digitale leggerwijzigingskaart (te raadplegen via bovenstaande url) tot stand te brengen en is daarom niet bij deze publicatie gevoegd. Uiteraard kunt de leggerwijzigingsdatabase altijd opvragen of komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

 

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het Hoogheemraadschap van Delfland t.a.v. de Afdelingsmanager Beheer Programmering Assets, postbus 3061, 2601 DB te Delft, onder vermelding van 'Zienswijze'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

 

Voor het maken van een afspraak voor inzage en/of het indienen van een mondelinge zienswijze en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Uw zienswijze wordt door het bestuur van Delfland zorgvuldig beoordeeld. Vervolgens wordt de definitieve leggerwijziging vastgesteld. Hierna ontvangt u een schriftelijke reactie op uw zienswijze van het bestuur.

Naar boven