Waterschapsblad van Wetterskip Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wetterskip FryslânWaterschapsblad 2021, 12605ander besluit van algemene strekkingBekendmaking Peilbesluit Eijzingapaed te De Veenhoop Wetterskip Fryslân

 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene Wet Bestuursrecht, wordt bekend gemaakt dat het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân bij besluit van 28 september heeft vastgesteld het

 

Peilbesluit Eijzingapaed te De Veenhoop

 

Het peilbesluit omvat het gebied van de camping De Veenhoop, gelegen aan de noordwestzijde van De Veenhoop, ten westen van het Polderhoofdkanaal en ten zuiden van de Kromme Ie. Hier vindt een ontwikkeling plaats van recreatiewoningen aan het water. De kavels krijgen een open verbinding met de boezem.

 

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken vanaf de datum van deze bekendmaking gedurende zes weken inzien door de aan deze elektronische bekendmaking toegevoegde bijlage(n) te raadplegen. Kijk hiervoor onder: ‘Externe bijlagen’.

 

Wanneer u de stukken analoog wilt inzien op het kantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met dhr. J. van der Velde of mevr. A. Suilen via telefoonnummer: 058-292 2222.

 

Belanghebbenden die bij de voorbereiding van dit peilbesluit tijdig hun zienswijzen naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzageleggingstermijn hier redelijkerwijze niet toe in staat waren geweest, kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de eerste dag, volgend op de datum van bekendmaking, tegen het voornoemde besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt bij de rechtbank ook digitaal beroep instellen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (Digid). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Nadere info bij dhr. J. van der Velde of mevr. A. Suilen via telefoonnummer: 058-292 2222.