Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 12520inspraakBekendmaking ontwerp-nadere regel ‘Vervolg stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen’

Waterschap Limburg is voornemens om te komen tot vaststelling van de nadere regel ‘Vervolg stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen ’Het dagelijks bestuur heeft hiertoe in zijn vergadering van 12 oktober 2021 een ontwerp van deze regeling vastgesteld.

Inhoud

De ’Vervolg stimuleringsregeling afkopelen private terreinen’ stimuleert burgers, bedrijven en woningbouwcorporaties om het hemelwater van hun (private) terrein af te koppelen van het riool. Hiermee wil het waterschap samen met gemeenten de oppervlaktewaterkwaliteit verbeteren, wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied verminderen, verdroging tegengaan en de efficiëntie en doelmatigheid van het zuiveren van afvalwater - nu en in de toekomst - vergroten.

Inzage

De ontwerp-nadere regel ‘Vervolg stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen’ ligt van 14 oktober tot en met 24 november 2021 tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer. U kunt de ontwerp-nadere regel ook inzien in de linker kolom bij deze bekendmaking.

Inspraak

Iedere belanghebbende en ingezetene heeft de mogelijkheid om gedurende de periode 14 oktober tot en met 24 november 2021 schriftelijke of mondelinge zienswijzen over de ontwerp-nadere regel ‘Vervolg stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen’ naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Een schriftelijke zienswijze kan ook worden ingediend door een e-mail te sturen naar het adres info@waterschaplimburg.nl onder vermelding van: Zienswijze ontwerp-nadere regel 'Vervolg stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen'. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze of meer informatie, kunt u contact opnemen met het waterschap via telefoonnummer (088) 889 01 00.

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf