Evaluatie bronbemalingen voor het verleggen van kabels en leidingen t.b.v. het project ViA15

 

Met het project ViA15 wil Rijkswaterstaat de autosnelweg A15 vanaf knooppunt Ressen doortrekken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A12 en A15 zullen dan ook worden verbreed. In de voorbereiding van dit project ViA15 zijn er kabels en leidingen verlegd door Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel. Om de effecten van de benodigde bronbemalingen te onderzoeken is een milieueffectrapport (MER) opgesteld: “Bronbemalingen ten behoeve van verlegging kabels en leidingen project ViA15 in Duiven en Zevenaar. Het MER en de onderliggende stukken zijn op 29 maart en 5 april 2018 gepubliceerd in de Staatscourant en het Waterschapsblad (2018, nummers 2804 en 3060) en kan daar worden ingezien.

 

Na de uitvoering van de bronbemalingen heeft waterschap Rijn en IJssel de daadwerkelijke gevolgen voor het milieu onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen ernstige nadelige gevolgen voor het milieu zijn opgetreden. Dit is gerapporteerd in het verslag: Bronbemalingen voor het verleggen van kabels en leidingen t.b.v. het project ViA15. Gevolgen van de bronbemalingen voor het milieu.

 

Deze advertentie heeft betrekking op ons besluit over het bovengenoemde verslag.

 

Vaststelling besluit

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel maakt bekend op 28 september 2021, op basis van het evaluatieverslag, het volgende te hebben besloten:

 

Er hoeven geen maatregelen te worden genomen om milieugevolgen te beperken of ongedaan te maken van de bronbemalingen voor het verleggen van kabels en leidingen t.b.v. het project ViA15.

 

Terinzagelegging

 

Het verslag van de bronbemalingen voor het verleggen van kabels en leidingen t.b.v. het project ViA15 ligt, samen met de onderliggende rapporten van de projecten, op afspraak ter inzage van 14 oktober tot en met 14 november 2021:

 

  • 1.

    Op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem op werkdagen tussen 08:00 uur tot 17:00 uur. Meldt u zich bij de balie, Liemersweg 2 te Doetinchem.

  • 2.

    In het Waterschapsblad, te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl en via de website van het waterschap (www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen).

     

Informatie

 

Voor het maken van een afspraak, of nadere informatie over dit besluit, kunt u contact opnemen met Waterschap Rijn en IJssel via telefoonnummer 0314-369783. Per e-mail kunt u voor informatie bij ons waterschap terecht via: info@wrij.nl

 

 

Naar boven