Waterschapsblad van Waterschap Hunze en Aa's

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hunze en Aa'sWaterschapsblad 2021, 12513omgevingsvergunningHAS2021_Z32688 Gasunie Transport Services B.V.

Wijzigingsbesluit op watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van de stikstofinstallatie en het mengstation te Zuidbroek.

Op grond van de Keur is er op 28 maart 2019 door waterschap Hunze en Aa’s een watervergunning verleend aan Gasunie Transport Services B.V., Postbus 181 te Groningen, nummer HAS2018_Z11458, voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van de stikstofinstallatie en het mengstation te Zuidbroek.

Op 21 september heeft Gasunie Transport Services B.V. het verzoek ingediend om de vergunning van 28 maart 2019, nummer HAS2018_Z11458, te verlengen tot en met 31 december 2022. Reden hiervoor is dat de verleende watervergunning geldig was tot en met 1 oktober 2021 en de vergunninghouder ook de rest van 2021 en in 2022 van de watervergunning gebruik wenst te maken. Het verzoek om de watervergunning te verlengen is ingeschreven onder nummer HAS2021_Z32688.

Het wijzigingsbesluit ligt ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 13 oktober 2021 tot en met 24 november 2021.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s. In de brochure “Bezwaar en Beroep” is aangegeven hoe dat moet. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Bart Lammers of Jurjen Matthezing (tel. 0598-693800).