Besluit tot aanpassen van de legger, door het gedeelte van Afwatering van de Langense Weiden, met code GRW12.000, te weten het gedeelte tussen watergang de Berkel, met code BER00.000A en de Keppellaan te Lochem, te weten perceel LCM00G382 van de legger te verwijderen en het overdragen van het beheer en onderhoud aan de aanliggende eigenaren.

 

 

De aanliggende eigenaren van Afwatering van de Langense Weiden, met code GRW12.000 hebben verzocht om de watergang van de legger te verwijderen en het beheer en onderhoud over te dragen. Het waterschap is voornemens met het verzoek in te stemmen.

 

Inzagetermijn

 

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken hebben van 9 augustus 2021 tot en met 19 september 2021 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn van terinzagelegging hebben wij geen zienswijze ontvangen op het ontwerpbesluit. Hiermee is het ontwerpbesluit definitief geworden.

 

Rechtsbescherming

 

I. Beroepsclausule

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bijv: de vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);

 • d.

  de motivering van het beroep;

 • e.

  (indien mogelijk) een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht.

   

Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank Zutphen zonder overlegging van een afschrift van dit besluit. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuur. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronisch handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

 

II. Voorlopige voorziening

 

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt dit besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijv: onder vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);

 • d.

  de motivering van het verzoek;

 • e.

  een afschrift van het ingediende beroepschrift.

   

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van rechtbank Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorzieningen is eveneens griffierecht verschuldigd.

 

Wij verzoeken u vriendelijk om een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening te verzenden aan Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

 

III.

Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij Waterschap Rijn en IJssel bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, weg te nemen.

 

Informatie

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving van het Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314 – 369 369. Deze is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

 

 

Naar boven