Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 12403vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewaterHardenberg, aanbrengen glasvezelkabels kering van de Vecht

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. te Amersfoort voor het aanbrengen en hebben van glasvezelkabels naar de Voermanstraat 28 te Hardenberg, binnen de beschermingszone van de kering van de Vecht, ter plaatse van de percelen kadastraal bekend als Stad-Hardenberg, sectie A, nummers 6016 en 6017.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart 

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2134346.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 5 oktober 2021