Waterschapsblad van Waterschap Vechtstromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap VechtstromenWaterschapsblad 2021, 12400vergunning voor activiteiten op of in oppervlaktewaterDelden, ondersteuningsconstructies duiker DK13439 waterloop WL00668 en aanbrengen kroosrooster duiker DK13439

Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

Rijkswaterstaat Oost Nederland te Zwolle voor:

  • 1.

    het tijdelijk hebben van ondersteuningsconstructies in duiker DK13439 in waterloop WL00668 (afvoervak AV03704) tot 31 december 2023;

  • 2.

    het tijdelijk aanbrengen en hebben van een kroosrooster bovenstrooms van duiker DK13439 tot 31 december 2023.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden door het afvoervaknummer op onze kaart in te voeren:

https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e12f4b0cb544e9db01343a890e6e54f

Ter inzage

De vergunning en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-2133744.

Bezwaar

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 5 oktober 2021