Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 12386algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg houdende regels voor subsidie Algemene subsidieverordening Waterschap Limburg

Het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg

 

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. (…)

 

Gelet op artikel 78 lid 1 van de Waterschapswet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

 

BESLUIT

Artikel I  

 

De Algemene subsidieverordening Waterschap Limburg wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Artikel 1.2 wordt als volgt gewijzigd:

 

Het eerste lid komt te luiden:

 

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op de door het dagelijks bestuur te verstrekken subsidies op de hierna volgende beleidsterreinen, voor zover in een bijzondere subsidieverordening of bij besluit van het algemeen bestuur waarbij subsidie wordt verstrekt, niet anders is bepaald.

  • a.

   waterbeheer;

  • b.

   waterzuivering

  • c.

   hoogwaterbescherming;

  • d.

   klimaatadaptatie;

  • e.

   het creëren van water(schaps)bewustzijn;

  • f.

   het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;

  • g.

   het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;

  • h.

   het vervullen van maatschappelijke functies van watersystemen;

  • i.

   het tegengaan van watervervuiling.

Het tweede en derde lid worden gewijzigd en komen als volgt te luiden:

 

 • 2.

  Ten aanzien van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, van de wet, waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is kan het dagelijks bestuur bepalen dat deze verordening geheel of gedeeltelijk van toepassing is.

 • 3.

  Tenzij in deze verordening of in nadere regels anders is bepaald, zijn titel 4.2 van de wet en deze verordening van toepassing op aanspraken op financiële middelen als bedoeld in artikel 4:21, derde lid van de wet.

B

 

Artikel 1.3 wordt als volgt gewijzigd:

 

Het eerste lid komt te luiden:

 

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt nader bepalen, de criteria die voor die verstrekking gelden vaststellen, en nadere regels stellen ter aanvulling op de regels in deze verordening.

Het tweede lid, wordt onder invoeging van een nieuw tweede en derde lid, vernummerd naar het vierde lid.

 

Het nieuwe tweede, derde en vierde lid komen te luiden:

 

 • 2.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd te besluiten tot en over het verlenen en vaststellen van subsidies met in achtneming van de in de begroting van het waterschap opgenomen financiële middelen. De begroting vermeldt in dat geval de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

 • 3.

  Onder de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval ook begrepen het nemen van besluiten tot weigeren, intrekken of wijzigen van subsidies, het verstrekken van cofinancieringsverklaringen en het verrichten van cofinanciering, het niet in behandeling nemen van aanvragen voor subsidie, het verlenen van voorschotten, het betalen van voorschotten of subsidiebedragen, het betalen van subsidiebedragen in gedeelten, het wijzigen en intrekken van de verplichting tot betaling van voorschotten of subsidiebedragen, het terugvorderen van onverschuldigd betaalde voorschotten en subsidiebedragen, het toepassen van de hardheidsclausule en het beslissen op bezwaarschriften tegen subsidiebesluiten.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd beleidsregels voor subsidieverlening voor specifieke objecten of projecten op te stellen, binnen de door het AB gestelde kaders zoals bedoeld in artikel 1.2 lid 1.

C

 

Artikel 1.7 wordt als volgt gewijzigd

Er wordt aan lid 1 een tekstuele wijziging aangebracht en nieuwe voorwaarde toegevoegd, luidende:

 

 • a)

  Indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd geen relatie hebben met de werkzaamheden van Waterschap Limburg, niet ten goede komen aan gezetenen van het waterschap of niet op andere wijze het belang van het waterschap dienen;

 

 • d)

  Indien de structuur en de bedrijfsvoering van de aanvrager aantoonbare twijfels geven over een goed bestuur, danwel indien er sprake is van belangenverstrengeling.

D

 

Na artikel 5.4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

 

Artikel 5.4a Afwijken bij nadere regels

Het dagelijks bestuur kan bij nadere regels afwijken van het bepaalde in de artikelen 5.1 t/m 5.4 van deze verordening.

Artikel II  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking in het Waterschapsblad.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 29 september 2021.

De secretaris-directeur,

ir. E.J.M. Keulers MMO

De dijkgraaf,

drs. Ing. P.F.C.W. van der Broeck