Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 12288andere vergunningBekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het gedeeltelijk dempen van de Vetpeel te Weert in de gemeente Weert

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat op 4 oktober 2021 onder een aantal voorschriften, een watervergunning is verleend voor het gedeeltelijk dempen van de Vetpeel te Weert in de gemeente Weert. De watervergunning is geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z2357.

Omdat de aangevraagde handeling in het watersysteem leidt tot een wijziging van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet, wordt bij besluit van 4 oktober 2021 de legger gewijzigd. Het leggerbesluit is ingeschreven onder zaaknummer 2021-Z3364.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn wel zienswijzen naar voren gebracht. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit.

Inzage

De watervergunning en het leggerbesluit met bijbehorende stukken kunnen ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl. Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op de besluiten worden gegeven.

Beroep

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 8:1 jo. artikel 6:8, lid 4 van de Awb binnen zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit omtrent de watervergunning ter inzage is gelegd tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voorts dient, zo mogelijk , een afschrift waar het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd aan de rechtbank.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg te Roermond.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.

De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het beroepschrift over te leggen.

Voor het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het instellen van beroep bij de rechtbank of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde site.

Informatie

Voor nadere informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

Roermond, 6 oktober 2021

Het dagelijks bestuur,

Erik Keulers, secretaris-directeur

Patrick van der Broeck, dijkgraaf