Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 12082andere vergunningBekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het wijzigen van het stuwpeil in compartiment III van de Mariapeel van 32,40 meter +NAP naar 32,60 meter +NAP in de gemeente Horst aan de Maas

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat op 29 september 2021 onder een aantal voorschriften, een watervergunning is verleend voor het wijzigen van het stuwpeil in compartiment III van de Mariapeel van 32,40 meter +NAP naar 32,60 meter +NAP in de gemeente Horst aan de Maas. De watervergunning is geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z3788.

Naar aanleiding van ontwerpbesluit is wel een zienswijze naar voren gebracht. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van ontwerpbesluit.

Inzage

De watervergunning met bijbehorende stukken kunnen ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl. Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het besluit worden gegeven.

Beroep

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 8:1 jo. artikel 6:8, lid 4 van de Awb binnen zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit omtrent de watervergunning ter inzage is gelegd tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voorts dient, zo mogelijk , een afschrift waar het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd aan de rechtbank.

Op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die is opgenomen in bijlage 2 van de Awb is het niet mogelijk beroep in te stellen tegen een wijziging van de legger waarvoor gelijktijdig een watervergunning wordt verleend.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt in werking na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld en onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg te Roermond.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.

De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het beroepschrift over te leggen.

Voor het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het instellen van beroep bij de rechtbank of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde site.

Informatie

Voor nadere informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

Roermond, 1 oktober 2021

Het dagelijks bestuur,

Erik Keulers, secretaris-directeur

Patrick van der Broeck, dijkgraaf