Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 117Beschikkingen | afhandelingKennisgeving inzake vaststelling inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’, verlening omgevingsvergunning Wabo, vergunning Wet natuurbescherming Natura 2000-gebieden, watervergunning Waterwet en vaststelling besluit hogere waarden industrielawaai Wet geluidhinder ten behoeve van uitbreiding VDL Nedcar en infrastructurele aanpassingen

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat door Gedeputeerde staten van de provincie Limburg en door het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg een aantal besluiten onder een aantal voorwaarden zijn verleend aan VDL Nedcar. Deze besluiten hebben betrekking op de realisering van de beoogde fabrieksuitbreiding van VDL Nedcar met daarmee samenhangende infrastructurele aanpassingen. VDL Nedcar is gevestigd aan de dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD te Born.

Besluiten Provincie Limburg:

 • 1.

  22 december 2020 provinciaal inpassingsplan ‘Uitbreiding VDL Nedcar’

 • 2.

  10 november 2020 vergunning Wet natuurbescherming, Natura 2000-gebieden (zaak nr. 2020-202050;

 • 3.

  8 december 2020 besluit hogere waarden industrielawaai Wet geluidhinder;

 • 4.

  22 december 2020 omgevingsvergunning Wabo ‘Uitbreiding en revisie VDL Nedcar’ (zaak nr. 2020-201938)  

Besluit Waterschap Limburg:

22 december 2020 watervergunning voor lozen van bedrijfsafvalwater van VDL Nedcar via een WBL-leiding op RWZI Susteren (zaak nr. 2020-Z2393)

De vergunningaanvragen zijn gecoördineerd behandeld.

Naar aanleiding van de ontwerpbesluiten zijn zienswijzen naar voren gebracht. De provinciale besluiten zijn gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Het besluit op grond van de Waterwet (Waterschap Limburg) is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Naar aanleiding van een zienswijze is wel een informatieve paragraaf toegevoegd met betrekking tot de kwaliteitsaspecten van het te lozen hemelwater.

Inzage

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 7 januari 2021 tot en met 18 februari 2021 ter inzage:

 • 1.

  in het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht na telefonische afspraak via 043 - 389 99 99;

 • 2.

  in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden;

 • 3.

  bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Wij verzoeken u voor het inzien van de stukken telefonisch een afspraak te maken met het cluster vergunningen, toezicht en handhaving via 088 - 88 90 100.

De besluiten van de provincie Limburg kunnen ook worden ingezien via het digitale Provinciaal blad op de website www.overheid.nl. De watervergunning met bijbehorende stukken kunnen ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl.

Beroep

Tegen de besluiten kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd.

Eventuele beroepen dienen te worden gericht aan:

Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de beroepsprocedure betekent dit onder andere dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Tevens wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, kunnen de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tevens verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek is aan de orde indien er, gelet op de betrokken belangen, sprake is van onverwijlde spoed.

Verzoekschriften dienen te worden gericht aan:

Raad van State

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019 2500 EA Den Haag

Meer informatie over het instellen van beroep treft u aan op www.raadvanstate.nl

Informatie

Voor nadere informatie over de watervergunning kunt u contact opnemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

Roermond, 7 januari 2021

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur