Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 11303ander besluit van algemene strekkingVaststelling projectplan voor het plaatsen van twee stuwtjes in de Zijtak Flinke Venlossing en in de Venbeek te Herkenbosch met bijbehorend besluit tot wijziging van de legger

Bij besluit van 31 augustus 2021 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg het ‘projectplan waterwet stuw in Zijtak Flinke Venlossing en Venbeek vastgesteld. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige aanpassing van de legger van Waterschap Limburg. Bij besluit van 31 augustus 2021 is daarom tevens de legger gewijzigd.

Toelichting

In het kader van waterconservering is het gewenst twee stuwtjes te plaatsen; één in de Zijtak Flinke Venlossing en één in de Venbeek. Het projectplan betreft de toelichting op het aanbrengen van de nieuwe stuwconstructies in de bestaande watergangen en beschrijft de waterhuishoudkundige gevolgen daarvan. Het leggerbesluit betreft de aanpassing van de legger teneinde deze nieuwe stuwen in de legger op te nemen om zodoende daaraan de noodzakelijke keurbescherming te kunnen geven.

Ter inzage

Het vastgestelde projectplan alsmede het besluit tot wijziging van de legger liggen vanaf 14 september tot en met 25 oktober ter inzage bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 te Roermond. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer.

Bezwaren

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren indienen over het projectplan en het besluit tot wijziging van de legger. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voor het indienen van een mondeling bezwaar dient u een afspraak te maken met Sjriek Crompvoets, via telefoonnummer 088 – 88 90 100.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Sjriek Crompvoets via het algemene telefoonnummer 088 – 88 90 100 of per e-mail: s.crompvoets@waterschaplimburg.nl. Voornoemde besluiten zijn tevens in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

Ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf