Waterschapsblad van Waterschap Aa en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
Waterschap Aa en MaasWaterschapsblad 2021, 11284ander besluit van algemene strekkingOntwerp-projectplan Wiekafsluitingen Kanaal van Deurne

Inzagetermijn van 9 september 2021 tot en met 21 oktober 2021

 

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Aa en Maas heeft op dinsdag 31 augustus 2021 het ontwerp-projectplan ‘Wiekafsluitingen Kanaal van Deurne’ vastgesteld. Het projectplan heeft betrekking op het herstel van een tweetal wieken aan de oostzijde van het Kanaal van Deurne in de gemeente Deurne. Wieken zijn zijkanalen in het veengebied die werden gegraven voor afwatering van het veen en de afvoer van turf per schip.

 

Maatregelen

Met dit projectplan wordt het herstel van een tweetal wieken en de realisatie van wiekafsluitingen op deze locaties beoogd. De inrichtingsmaatregelen bestaan uit:

  • -

    Het cultuurhistorisch en landschappelijk herstellen van de oorspronkelijke lengtes van de twee wieken zodat deze weer zichtbaar worden vanaf het Jaagpad (westelijke kade Kanaal van Deurne).

  • -

    Het aanleggen van een fysieke constructie (damwand en uitneembare brug) bij deze twee wieken. De zogenoemde wiekafsluitingen. Met deze constructie wordt het voedselrijke kanaalwater en het voedselarme water van de Peel gescheiden.

Inzage

Het ontwerp-projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen op werkdagen van 09.00-17.00 uur ter inzage op de volgende locatie:

  • -

    Waterschapskantoor, Pettelaarpark 70 ’s-Hertogenbosch.

 

Het ontwerp-projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tevens als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen.

 

U vindt het ontwerp-projectplan tevens op www.aaenmaas.nl/gop.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijzen indienen tegen dit ontwerp-besluit. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Wilt u mondeling uw zienswijze indienen? Neem dan vóór 13 oktober 2021 contact op met de hierna genoemde omgevingsmanager.

Uitsluitend degene die tijdig een zienswijze hebben ingediend, hebben de mogelijkheid in beroep te gaan bij de rechtbank tegen het definitieve projectplan.

 

Van uw zienswijze en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur wordt een nota van zienswijzen opgesteld. In deze nota van zienswijzen kunnen uw persoonsgegevens worden vermeld. Wij verzoeken u in uw zienswijze uitdrukkelijk aan te geven of u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Marjolein van den Hoven. Deze is bereikbaar op 06 83 05 33 01 of per mail via mvandenhoven@aaenmaas.nl.

 

’s-Hertogenbosch, 09 september 2021