Ontwerp projectplan Waterwet ‘Dijkversterking IJsselpaviljoen Zutphen’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project ‘Dijkversterking IJsselpaviljoen, Zutphen’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

De waterkering bij het IJsselpaviljoen te Zutphen tussen dijkpalen 96+50 en 97+75 is in de derde toetsronde afgekeurd op bekleding (Toets op de veiligheid 2011, derde toets ronde primaire waterkeringen, dijkring 50). Waterschap Rijn en IJssel is verantwoordelijk voor de waterveiligheid en werkt onder meer samen met de gemeente Zutphen, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en het IJsselpaviljoen om de IJsselkade ter hoogte van het IJsselpaviljoen te beschermen tegen hoogwater.

De maatregelen in het project bestaan voornamelijk uit het vervangen van de grond onder en achter de steenbekleding door een kleipakket. De ligging en het tracé van de waterkering blijven ongewijzigd.

M.e.r .- beoordeling Provincie Gelderland

Voor de dijkverbetering is door het waterschap een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling opgesteld. Deze aanmeldingsnotitie is ter besluitvorming voorgelegd aan de provincie Gelderland. Het College van Gedeputeerde Staten heeft als bevoegd gezag deze notitie beoordeeld en besloten dat er geen aanleiding is om een Milieueffectrapport op te stellen.

Het ontwerp projectplan Waterwet ‘Dijkversterking IJsselpaviljoen, Zutphen’, de bijlagen en het mer-beoordelingsbesluit van de provincie Gelderland zijn te raadplegen op de websites:

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 8 september gedurende een termijn van 6 weken ter inzage op het kantoor van het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG te Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

In verband met corona werken wij uitsluitend op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Zienswijze

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen we een zienswijze. Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging hun zienswijze(n) naar keuze per mail, per brief of mondeling indienen.

Dit kunt u doen door uw zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel T.a.v. de heer M. de Gier, Postbus 148 7000 AC Doetinchem of m.degier@wrij.nl

Wij verzoeken u om uw zienswijze zo specifiek mogelijk te omschrijven en als onderwerp ‘Ontwerpbesluit dijkversterking IJsselpaviljoen Zutphen’ te vermelden.

Wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Maakt u dan een afspraak met de heer M. de Gier op bovenstaand telefoonnummer. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. In verband met corona heeft het onze voorkeur dat een zienswijze schriftelijk of telefonisch wordt ingediend.

Na de inzagetermijn stelt het college van dijkgraaf en heemraden een reactienota vast. Hierin worden alle ingediende zienswijzen van een reactie door het college voorzien.

Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een kopie van de reactienota toegestuurd. Als er naar aanleiding van de zienswijzen aanpassingen doorgevoerd worden, staan deze in de reactienota. Tegelijkertijd wordt definitief besloten. Het definitieve besluit wordt in het Waterschapsblad en via www.officielebekenmakingen.nl bekend gemaakt.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Informatie

In verband met de uitbraak van Coronavirus COVID-19[1] vindt er geen inloopbijeenkomst plaats. Gedetailleerde informatieverstrekking vindt plaats via de projectwebpagina van het Waterschap: https://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/rivier-stad/.

Heeft u vragen over het ontwerp-Projectplan Waterwet ‘Dijkversterking IJsselpaviljoen, Zutphen dan kunt u die telefonisch of per mail vragen stellen aan projectleider Mathijs de Gier tel. 0314 369 369; m.degier@wrij.nl. De vragen en antwoorden worden verzameld en gepubliceerd op de bovenstaand website van Waterschap Rijn en IJssel.

 

Naar boven