Groningen Airport Eelde N.V.

Ontwerpbeschikking watervergunning voor het brengen van stoffen in de watergang ten zuiden van het vliegveld en indirect via de Veenplas in het Noord-Willemskanaal.

Groningen Airport Eelde N.V. heeft bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s een aanvraag op grond van de Waterwet ingediend voor wijzigen van de watervergunning. Deze aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van het stoffengebruik en het lozen van hemelwater met een lagere pH-waarde. Het dagelijks bestuur is van plan de gevraagde vergunning te verlenen.

Terinzagelegging

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt ter inzage van 7 september 2021 tot en met 18 oktober 2021.

- op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.

- bij de gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries

De ontwerpbeschikking vindt u ook op onze website “www.hunzeenaas.nl”.

Zienswijze(n)

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging een zienswijze over de ontwerpbeschikking inbrengen. De ingebrachte zienswijze(n) worden meegewogen in het besluit op de aanvraag.

Zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met

Annette Geesken-Oosterveld (tel. 0598 – 693 800).

Inlichtingen

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze bekendmaking, kunt u contact opnemen met

Annette Geesken-Oosterveld (tel. 0598-693800).

 

Naar boven