Hoogheemraadschap van Delfland – Besluit tot partiële leggerwijziging van legger wateren door watervergunningen (Definitief besluit Arckelweg 25 gemeente Westland (Poeldijk), (Definitief besluit ter hoogte van Leyweg nr. 1630 te Den Haag), (Definitief besluit ter hoogte van Honderdland gemeente Westland (Maasdijk), Gaagweg 2a, gemeente Midden-Delfland (Schipluiden), 2019-010286 (Duivenpad en Bosrand 16 t/m 20 te Schiedam), 2019-014691 (Leyweg te Den Haag) en 2020-023928 (Hazepad 5 te Rijswijk)

Leggeractualisatie kenmerk: LEGGER2021-D-04

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben 16 augustus 2021 het besluit genomen om de legger wateren partieel te wijzigen, zoals aangegeven op de digitale verbeelding van de leggerwijziging “leggerwijzigingskaart voor beroepstermijn (kenmerk LEGGER2021-D-04)”.

 

De leggerwijzigingskaart zal alleen gedurende de periode van de beroepstermijn beschikbaar zijn, en kan worden bekeken via deze links: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b84fc10e1ba34cb5ae90f9ffcfd5caf3 en https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/

 

Het ontwerpbesluit tot partiële wijziging van de leggers met kenmerk LEGGER2021-D-04 heeft ter inzage gelegen van 16 juni 2021 tot en met 28 juli 2021. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpbesluit is ongewijzigd vastgesteld.

 

De leggerwijziging volgt op de voltooide uitvoering conform de eerder verleende watervergunningen:

- 1350538 (Definitief besluit Arckelweg 25 gemeente Westland (Poeldijk))

- 2017-003255 (Definitief besluit ter hoogte van Leyweg nr. 1630 te Den Haag)

- 2017-008262 (Definitief besluit ter hoogte van Honderdland gemeente Westland (Maasdijk))

- 2019-002197 (Watervergunning Gaagweg 2a, gemeente Midden-Delfland (Schipluiden))

- 2019-010286 (Watervergunning Duivenpad en Bosrand 16 t/m 20 te Schiedam, Gemeente Schiedam)

- 2019-014691 (Watervergunning Leyweg te Den Haag) en

- 2020-023928 (Watervergunning Hazepad huisnummer 5 te Rijswijk).

 

Met deze watervergunningen zijn nieuwe waterstaatswerken aangelegd of reeds bestaande waterstaatswerken gewijzigd of (deels) verwijderd. Deze nieuwe situatie is met deze leggerwijziging in de leggers opgenomen om deze actueel te houden. Voor deze waterstaatswerken is opgenomen:

a. de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting, en constructie alsmede de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

b. onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.

 

De leggerwijzigingskaart toont alleen de gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen in de leggers (nieuw, gewijzigd en verwijderd) – inclusief bijbehorende gegevens. Niet gewijzigde (onder)delen van de leggers zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Hier staan dus ook geen rechtsmiddelen tegen open.

 

De volgende documenten maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging met kenmerk LEGGER2021-D-04):

- DMS#1507943 – Partiële Leggerwijziging Kenmerk LEGGER2021-D-04; en

- DMS#1501098 – Leggerwijzigingsdatabase LEGGER2021-D-04

 

Het besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking. Na inwerkingtreding van dit besluit is de legger gewijzigd krachtens deze partiële leggerwijziging.

 

 

Stukken inzien

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken (uitgezonderd DMS#1501098) zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 

De leggerwijzigingsdatabase (DMS#1501098) is enkel van belang om de digitale leggerwijzigingskaart (te raadplegen via bovenstaande url) tot stand te brengen en is daarom niet bij deze publicatie gevoegd. Uiteraard kunt de leggerwijzigingsdatabase altijd opvragen of komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

 

Beroep en hoger beroep

Belanghebbenden die bij de voorbereiding van dit besluit tijdig hun zienswijzen naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij tijdens de terinzageleggingstermijn hier redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest, kunnen in beroep gaan tegen dit besluit. Beroep en hoger beroep instellen is alleen mogelijk in de navolgende gevallen:

- het aanwijzen van onderhoudsplichtigen en verplichtingen van waterstaatswerken (Waterschapswet);

- de ligging van een bergingsgebied en beschermingszone (Waterwet).

 

Er geldt een beroepstermijn van zes weken vanaf de dag na deze bekendmaking. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.

Een beroepschrift dient conform artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep. Indien mogelijk dient een afschrift van het besluit bij het beroep te worden gevoegd.

Een ingediend beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal het beroep- en verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een beroepschrift en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Contact

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

 

Naar boven