Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Start inspraak ontwerp projectplan KWA+ ‘Doorslagsluis’

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 27 augustus het ontwerp projectplan KWA+ ‘Doorslagsluis ter inzage legt voor inspraak. In het plan staat welke werkzaamheden het waterschap gaat uitvoeren bij de Doorslagsluis in Nieuwgein.

Doel van de werkzaamheden is om tijdens extreme droogte extra water aan te kunnen voeren naar West-Nederland. Dat water wordt vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal in het Merwedekanaal gepompt en vervolgens via het kanaal de Doorslag en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel naar het westen aangevoerd. Het plan voorziet hierin door het doorstroomprofiel van de Doorslagsluis in Nieuwegein te vergroten.

De maatregelen zijn onderdeel van het project ‘Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA+)’.

 

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden bestaan uit het aanpassen van de vier sluishoofden en het brughoofd. De sluis is een gemeentelijk monument en de locatie heeft een belangrijke geschiedkundige betekenis. In de plannen is hier rekening mee gehouden door de cultuurhistorische uitstraling van de plek te behouden.

Onder meer door de sluishoofden en het brughoofd in een aangepaste vorm, maar met behoud van specifieke kenmerken terug te bouwen en daarbij zo veel mogelijk oorspronkelijk of authentiek (uitziend) materiaal te gebruiken. Ook worden cultuurhistorische elementen, zoals sluisbediening en leuningwerk, teruggeplaatst en komen er informatieborden over de geschiedenis van de plek.

Tegelijkertijd vindt renovatie plaats van de kades in de sluis en de kades tussen de sluis en het brughoofd.

 

Stukken inzien

U kunt het ontwerp-projectplan en de daarbij horende bijlagen inzien van 27 augustus t/m 8 oktober 2021. Dit kan:

- Fysiek op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten, In verband met coronamaatregelen kan dat alleen op afspraak op werkdagen tijdens kantooruren (9.00–17.00 uur), telefoon (030) 634 57 00;

- Digitaal via www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen of www.hdsr.nl/kwa

 

U kunt gedurende een periode van 6 weken, schriftelijk of mondeling, uw zienswijze (over het ontwerp-projectplan indienen op de volgende manieren:

 • 1.

  Digitaal via een e-mail aan: kwa@hdsr.nl. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef(de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats.

 • 2.

  Schriftelijk door middel van het invullen van het inspraakformulier geadresseerd aan het project KWA+, t.a.v. Martijn Oosting, Postbus 550, 3990 GJ Houten. Het formulier is te downloaden via de website www.hdsr.nl/kwa of op te vragen via kwa@hdsr.nl

 • 3.

  Mondeling op het waterschapskantoor in Houten. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Martijn Oosting, 06-20294006.

   

U heeft hiervoor de tijd tot en met 8 oktober 2021.

Het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop de inspraakreactie in het projectplan wordt verwerkt. Het definitieve projectplan wordt samen met het inspraakrapport door het college van dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld.

 

Informatie

Voor meer informatie over het ontwerp-projectplan kunt u contact opnemen met Martijn Oosting, omgevingsmanager van het project KWA+, bereikbaar op telefoonnummer 06-20294006 of kwa@hdsr.nl

 

Houten, 27 augustus 2021

 

Naar boven