Bekendmaking besluit Watervergunning Aviko

Ten behoeve van de lozing van Aviko is op 26 juni 2020 een revisie vergunning op grond van de Waterwet aangevraagd bij Waterschap Rijn en IJssel voor:

  • - het wijzigen van een waterstaatswerk te weten het (deels) verleggen / omleggen van de Heeckerenslaak om de bestaande Aviko duiker heen;

  • - water en/of stoffen direct in een oppervlaktewaterlichaam brengen, het betreft de lozing van de overstort van condenswater en (schoon) hemelwater via de met elkaar verbonden kleine wadi, ringsloot, 2 grote/verbonden wadi’s op de Afwatering van de Steenderdiek;

  • - water en/of stoffen brengen op een zuivering technisch werk, afkomstig van het vuilwatersysteem en het lozen van potentieel verontreinigd hemelwater (first flush) op gemaal Steenderen;

  • - het gebruik maken van waterstaatswerken, namelijk de Heeckerenslaak en de afwatering van de "Steenderdiek", in beheer bij het waterschap, in verband met het behouden en uitbreiden van diverse lozingspunten van hemelwater;

  • - de (reeds uitgevoerde) realisatie van een vrieshuis, namelijk het leggen en verlengen van duikers, het laten uitmonden van een bermsloot in de watergang, het aanbrengen van verharding en beplanting in de beschermingszone van de watergang, het plaatsen van een hekwerk langs en een dwarshekwerk binnen de zone van de watergang, het laten uitmonden van de wadi met een knijpconstructie op de watergang en het verleggen van een watergang.

Het Waterschap Rijn en IJssel besluit de gevraagde vergunning te verlenen.

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

Het verzoek tot maatwerk betreft de kwalitatieve aspecten van het brengen van water en/of stoffen direct in een oppervlaktewaterlichaam, in beheer bij het waterschap via een lozings- zuiverings- en infiltratievoorziening. Het betreft lozing van afstromend hemelwater via de met elkaar verbonden kleine wadi, ringsloot, 2 grote wadi’s op de Afwatering van de Steenderdiek.

Het Waterschap Rijn en IJssel besluit de gevraagde maatwerkvoorschriften te verlenen.

Vaststelling besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel maakt bekend het besluit op de revisie van de watervergunning voor Aviko B.V. te Steenderen te hebben vastgesteld. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen vanaf 4 mei 2021 tot en met 14 juni 2021 op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG te Doetinchem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur. Gedurende deze termijn is een zienswijze op het ontwerpbesluit ingediend. De zienswijze zal in het definitieve besluit worden behandeld.

De vergunning wordt inclusief een aantal wijzigingen definitief verleend.

Terinzagelegging

Het definitieve besluit van Waterschap Rijn en IJssel op de revisie van de watervergunning van Aviko B.V. te Steenderen ligt, samen met de bijbehorende stukken, ter inzage van 24 augustus 2021 tot en met 4 oktober 2021:

Op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem op werkdagen tussen 09:00 uur tot 16:30 uur. In verband met corona werken wij uitsluitend op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar onder telefoonnummer 0314-369369.

Beroep en voorlopige voorziening

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank. Gedurende de beroepstermijn kunnen belanghebbenden een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

Meer informatie hierover kunt u vinden in ons besluit.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de unit Vergunningverlening en Handhaving van het Waterschap Rijn en IJssel, telefoonnummer 0314 – 369369. Deze is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Per e-mail kunt u voor informatie bij ons Waterschap terecht via: info@wrij.nl. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het waterschap, www.wrij.nl.

 

Naar boven