Waterschapsblad van Waterschap Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap LimburgWaterschapsblad 2021, 10487ander besluit van algemene strekkingBekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan “Herinrichting Meilossing” met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger

Van 24 augustus tot en met 4 oktober ligt het ontwerpprojectplan “Herinrichting Meilossing” tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige wijziging van de Legger Waterschap Limburg 2019. Het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger ligt eveneens tijdens voornoemde termijn ter inzage. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via onderstaand informatienummer.

Toelichting

Het plangebied is gelegen in de gemeente Weert, tussen Altweerterheide en Weert. Waterloop de Meilossing bestaat uit twee gedeeltes. Het eerste traject loopt vanaf de Kruispeelweg tot aan de aansluiting van de Meilossing, met de Weertbeek en de Weteringbeek. Het tweede traject loopt vanaf het reeds heringerichte deel van de Meilossing, nabij de Smallepeelweg, tot aan de Heltenbosdijk.

De geplande werkzaamheden hebben tot doel om de in het verleden gemaakte afspraken na te komen. De afspraken betreffen:

 • 1.

  afspraken met een direct aanwonende over de feitelijke invulling van de eerder overeengekomen grondruil. Nakomen van deze afspraak betekent dat de beek niet langer op particulier eigendom ligt, maar op reeds in 2006 door het waterschap aangekochte (geruilde) grond.

 • 2.

  de inrichting van eerder met subsidie verworven gronden langs de Meilossing, ten behoeve van watersysteemherstel.

Daarmee vult het waterschap zijn ecologische en hydrologische doelstellingen in en creëert daarmee ecologische meerwaarde en een robuuster watersysteem. Daar waar mogelijk wordt de beek op deze trajecten meanderend aangelegd, wordt het talud verflauwd en komt ruimte voor vegetatie die zorgt voor schaduwwerking op de beek.

De voorgenomen wijzigingen bestaan uit:

 • 1.

  het omleggen van een deel van de Meilossing;

 • 2.

  het opschonen van de ‘kom’ ten noorden van Kruispeelweg;

 • 3.

  het herprofileren van de Meilossing (verflauwen taluds);

 • 4.

  het aanbrengen van duikers voor passage van de beekloop;

 • 5.

  het verwijderen van bestaande duikers;

 • 6.

  het herinrichten van de oevers rondom de Meilossing (aanplant struweel en kruidenrijke vegetatie);

 • 7.

  het aanbrengen van afsluitbare hekwerken ter voorkoming van wandelaars.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de projectleider Lara Savelkoul via telefoonnummer +31 6 1900 0280. Na afloop van de inspraakfase zullen de ontwerpbesluiten, samen met eventueel ontvangen zienswijzen, ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Lara Savelkoul via telefoonnummer: +31 6 1900 0280 of via het e-mailadres: l.savelkoul@waterschaplimburg.nl. De ontwerpbesluiten zijn ook in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf