Ontwerp Programma en planMER Baarlo – Hout-Blerick

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, gedeputeerde staten van Limburg, burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas en van de gemeente Venlo en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maken gezamenlijk bekend dat het Ontwerp Programma Baarlo – Hout-Blerick en het PlanMER Baarlo – Hout-Blerick van donderdag 19 augustus tot en met woensdag 29 september 2021 ter inzage liggen. Gedurende deze periode kan een ieder hierover een zienswijze naar voren brengen. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

Aanleiding en doel

Partijen trekken gezamenlijk op om voor het laagterras Baarlo – Hout-Blerick tot een duurzame en hoogwaterveilige structuurversterking te komen. Om dit te bereiken, werken partijen toe naar één integraal programma voor de inrichting van het gebied Baarlo – Hout-Blerick met toekomstperspectief voor de functies wonen, werken, recreëren, natuur en landschap. Voor het laagterras Baarlo – Hout-Blerick streven de gezamenlijke overheden drie doelen na: het bereiken van economische structuurversterking, het zorgen voor veiligheid tegen hoog water en het ontwikkelen van een aantrekkelijk landschap en natuur.

Participatie en planproces

Vanaf 2016 konden bewoners en ondernemers in het gebied kennisnemen van de planontwikkeling, meedenken en oplossingen aandragen, tijdens inloopbijeenkomsten, individuele gesprekken, omgevingswerkgroepen en bijeenkomsten voor deelgebieden.

Op 28 maart 2018 maakten burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas en van de gemeente Venlo het voornemen bekend een milieueffectrapportage op te stellen voor een intergemeentelijke structuurvisie. Een ieder is toen in de gelegenheid gesteld te reageren op het voornemen en de notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarna is de keuze gemaakt in plaats van een intergemeentelijke structuurvisie, een programma in de zin van de Omgevingswet voor te bereiden met de gezamenlijke overheden. De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Met het Programma wordt hierop geanticipeerd.

Ontwerp Programma en PlanMER

Het Programma beschrijft de ambities die de gezamenlijke overheden hebben en de doelen die zij nastreven voor het laagterras Baarlo – Hout-Blerick. Om de doelen te bereiken, willen de overheden zelf projecten uitvoeren, zoals de dijkversterking en dijkverlegging en het beekherstel. Daarnaast willen de overheden initiatieven in het gebied ondersteunen. Dit zijn bijvoorbeeld plannen van bewoners en ondernemers voor een duurzame toekomst van het gebied. Het Programma bevat:

 • -

  een voorkeursalternatief voor het gebied, dat bestaat uit een kaartbeeld en een beschrijving van maatregelen in het kader van waterveiligheid, de beoogde gebiedsontwikkeling in Laerbroeck en andere activiteiten en projecten;

 • -

  een verantwoording van gemaakte keuzes en afwegingen;

 • -

  een overzicht van projecten en activiteiten die op dit moment lopen.

Vervolg

Na de start van de zienswijzenperiode vragen de gezamenlijke overheden aan de Commissie voor de milieueffectrapportage advies te geven over het planMER. De gezamenlijke overheden stellen het Programma vast en betrekken daarbij naar voren gebrachte zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. Alle zienswijzen worden samengevat en beantwoord in een nota van antwoord. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd. Tegen het definitieve Programma is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Uw zienswijze is welkom

Een ieder kan van donderdag 19 augustus tot en met woensdag 29 september 2021 schriftelijk, online of mondeling een zienswijze naar voren brengen over het Ontwerp Programma en het PlanMER. Waterschap Limburg neemt zienswijzen in ontvangst, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat, gedeputeerde staten van Limburg en burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas en van de gemeente Venlo. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Wij verzoeken u als onderwerp “zienswijze Baarlo – Hout-Blerick” te vermelden.

Online een zienswijze indienen kan via dit formulier. [https://formulieren.waterschaplimburg.nl/indienen-zienswijze/]

Voor het maken van een afspraak voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Jaap Spaans, via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Inloopbijeenkomsten

De huidige COVID-19 situatie staat het toe fysieke bijeenkomsten te houden. U bent welkom op de inloopbijeenkomsten:

 • -

  dinsdag 7 september van 16.00 - 20.00 uur, locatie ’t Raodhoes aan Antoniusplein 2 in Venlo-Blerick, algemeen en Deelgebied Baarlo-Noord (Hout-Blerick, Laerbroeck en Baarlo-Noord);

 • -

  donderdag 9 september van 16.00 - 20.00 uur, locatie Restaurant Café Zaal Unitas aan de Wilhelminastraat 11A in Baarlo, algemeen en Deelgebied Baarlo-Midden (Kwistbeek, Coupure, Vergelt en buitendijksgebied);

 • -

  dinsdag 14 september van 16.00 - 20.00 uur, locatie Restaurant Café Zaal Unitas aan de Wilhelminastraat 11A in Baarlo, algemeen en Deelgebied Baarlo-Zuid (Hummerenweg en omgeving);

Vanwege Covid-19 is het belangrijk dat u zich vooraf aanmeldt. Aanmelden voor een bijeenkomst gaat via dit formulier. [https://docs.google.com/forms/d/1NKnKiArxTTXKkgxgkWZqo-502GixftK4OaV8hqHUW7s/edit]

Stukken inzien

Het Ontwerp Programma en het PlanMER zijn vanaf donderdag 19 augustus 2021 in te zien op:

Tevens kunnen de stukken op werkdagen worden ingezien op de volgende locaties op de daar geldende openingstijden na een telefonische of per e-mail afspraak:

 • -

  Gemeente Peel en Maas, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen, telefoon 077 306 6666;

 • -

  Gemeente Venlo, Hanzeplaats 1, 5912 AT Venlo, telefoon 14 077;

 • -

  Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond, telefoon 088 889 0100;

 • -

  Provincie Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht, telefoon 043 389 9999;

 • -

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag, e-mail secretariaatwaterveiligheid@minienw.nl.

Wegens COVID-19 kunnen beperkte openingstijden gelden. Neem vooraf telefonisch contact op met de locatie.

Informatie

Meer informatie over het dijkversterkings- en dijkverleggingsproject Baarlo – Hout-Blerick vindt u op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-baarlo-hout-blerick. Met vragen over het project of de procedure kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Jaap Spaans via dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Naar boven