Rectificatie van de publicatie: "Ter inzage: Ontwerpbesluit watervergunning voor de eindsituatie van de aanlanding op de Kandiadijk op basis van het definitieve ontwerp van de te realiseren brug over het Pannerdensch kanaal ten behoeve van het project ViA15"

 

Op 5 augustus 2021 met publicatienummer 9936  is per abuis in het Waterschapsblad van Waterschap Rijn en IJssel het ontwerpbesluit watervergunning ter inzage gelegd voor de eindsituatie van de aanlanding op de Kandiadijk op basis van het definitieve ontwerp van de te realiseren brug over het Pannerdensch kanaal ten behoeve van het project ViA15. Het betreft zaaknummer 14314. Het door het waterschap op 5 augustus 2021 met nummer 9936 gepubliceerde ontwerpbesluit is formeel gezien niet gepubliceerd. Het ligt dus niet ter inzage en er is ook geen mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

 

Het ontwerpbesluit zal in week 33 door het daartoe bevoegd gezag, te weten: het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, worden gepubliceerd. Vanaf dat moment ligt het ontwerpbesluit ter inzage en zal ook de termijn voor het indienen van zienswijzen van start gaan.

 

Meer informatie over de ter inzagelegging en het indienen van zienswijzen op dit ontwerpbesluit zal in de publicatie van het ontwerpbesluit door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staan.

 

Naar boven