Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2021, 10360overige overheidsinformatieBekendmaking terinzagelegging Ontwerp-Wijzigingsbesluit Vaarreglement AGV, Ontwerp-Verkeersbesluit de Vecht - Maarssen en Utrecht, en Ontwerp-Verkeersbesluit Muidertrekvaart

 

 

BBV21.0272

 

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het op 29 juni 2021 heeft besloten de volgende ontwerpen voor inspraak ter inzage te leggen:

- het Ontwerp-Wijzigingsbesluit Vaarreglement AGV (bijlagen 1, en 1a t/m 1e),

- het Ontwerp-Verkeersbesluit de Vecht - Maarssen en Utrecht (bijlagen 2 en 2a), en

- het Ontwerp-Verkeersbesluit Muidertrekvaart (bijlagen 3 en 3a).

 

 

Toelichting

Tijdens de vaststelling van het Vaarreglement AGV (BBV18.0425) en de bijbehorende Besluiten en Verkeersbesluiten in 2019 werd opgemerkt dat er op een aantal locaties ligplaatsen zijn van woonschepen in “vastgestelde vrij te houden vaarstrook” (hierna te noemen “vaarstrook”). Dit betekent dat hiermee strijdigheid bestaat met de regelgeving; het is immers niet toegestaan ligplaats te nemen in de vaarstrook. Daarnaast ontstaat hierdoor op sommige plekken zonder aanvullende maatregelen een knelpunt voor doorvaart en veiligheid. Destijds is daarom besloten om deze situaties na vaststelling van het Vaarreglement te onderzoeken en waar nodig een aanpassing van de geldende verkeersbesluiten voor te stellen of nieuwe verkeersbesluiten te nemen.

De voorliggende ontwerp-besluiten voorzien in de benodigde wijzigingen om de situaties ten behoeve van de vaarstrook te laten kloppen met de regelgeving en om in de veiligheid en doorvaart op het water te voorzien.

De stukken die ter inzage liggen bevatten een wijzigingsbesluit van het Vaarreglement AGV (bijlage 1) en twee nieuwe Verkeersbesluiten voor het plaatsen van borden betreffende een ontmoetingsverbod daar waar de vaarstrook versmald dient te worden. Deze Verkeersbesluiten betreffen een gedeelte van de Vecht, in Maarssen en Utrecht (bijlage 2), en een gedeelte van de Muidertrekvaart in Muiden (bijlage 3). Daarnaast wordt met het wijzigingsbesluit een omissie herstelt in het Verkeersbesluit AGV Openbare aanlegplaatsen Oost.

 

 

Inzien van de stukken

De periode van terinzagelegging van het Ontwerp-Wijzigingsbesluit Vaarreglement AGV, Ontwerp-Verkeersbesluit de Vecht - Maarssen en Utrecht, en Ontwerp-Verkeersbesluit Muidertrekvaart van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is van 19 augustus 2021 tot en met 29 september 2021. U kunt de stukken inzien op www.overheid.nl of kijk op www.agv.nl/inspraak.

 

 

Inspraak

Tijdens de periode van terinzagelegging kunt u als belanghebbende of inwoner schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. U kunt uw schriftelijke reactie met als onderwerp ‘Ontwerp-Wijzigingsbesluit Vaarreglement AGV’, richten aan:

 

Dagelijks bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. mevrouw C.L. Becker

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

 

U kunt ook online reageren via www.agv.nl/inspraak. U ondertekent uw zienswijze dan met uw DigiD.

Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met Carolijn Becker via telefoonnummer 0900-9394 (lokaal tarief).

Het Dagelijkse Bestuur van het waterschap neemt uw zienswijze mee bij het besluit over het Wijzigingsbesluit Vaarreglement AGV en past het Vaarreglement AGV zo nodig aan. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een reactie.

 

 

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Waternet 0900 93 94 (lokaal tarief) en vragen naar Carolijn Becker.