Bekendmaking algemene regel reguliere tuinwerkzaamheden bij waterkeringen

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft tijdens haar vergadering van 3 augustus 2021 besloten onderstaande algemene regel voor waterkeringen definitief vast te stellen.

 

Algemene regel voor het uitvoeren van reguliere tuinwerkzaamheden.

 

Voor primaire waterkeringen is op 1 januari 2017 de nieuwe normering van kracht geworden. De nieuwe normering is in de actualisatie van de legger waterkeringen in 2021 verwerkt. In veel gevallen leidt dit tot een verruiming van de beschermingszone (zonering die direct grenst aan de waterkering) en het profiel van vrije ruimte (reservering voor toekomstige dijkversterkingen).

 

Van 3 november 2020 tot en met 20 december 2020 heeft de geactualiseerde legger waterkeringen ter inzage gelegen. Er zijn meerdere zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen gaan veelal over de te grote beperkingen die de verruimde zoneringen met zich meebrengen. Met name is er veel bezwaar tegen de vergunningplicht voor reguliere tuin- en onderhoudswerkzaamheden zoals het aanbrengen van beplanting, schoffelen en overige vergelijkbare kleine, tijdelijke graafwerkzaamheden vanwege de regeldruk die dit met zich meebrengt. Wij hebben geconcludeerd dat een aantal van deze beperkingen inderdaad verder gaan dan nodig om onze dijken te beschermen. Om die reden worden in deze algemene regel tuinwerkzaamheden en verschillende werkzaamheden die daarmee samenhangen, onder voorwaarden, uitgezonderd van de vergunningplicht. Hierbij kan gedacht worden aan het reguliere tuinonderhoud zoals schoffelen en snoeien, maar ook het aanplanten van tuinplanten en het plaatsen van erfafscheidingen.

 

Inzage en vragen

 

De betreffende algemene regel is hieronder te raadplegen.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met mevrouw K. Zuidema van de unit Vergunningverlening en Handhaving op telefoonnummer 0314-369 369.

 

Vaststelling

 

De algemene regel heeft 6 weken ter inzage gelegen vanaf 2 juni 2021. Er zijn geen zienswijzen ingediend op de algemene regel. Deze wordt daarom ongewijzigd definitief vastgesteld en treedt in werking op het moment van deze publicatie.

 

Conform artikel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen het vaststellen van de algemene regel geen beroep mogelijk.

 

Besluit tot wijziging van de algemene regels, nadere regels en verplichtingen, behorende bij de keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 

 

Het college van dijkgraaf en heemraden;

 

gelet op artikel 3.1 lid 1 sub a, b en c, lid 4 sub a, b en c, lid 6 sub a en b en artikel 3.13 van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

 

besluit tot wijziging van de algemene regels, nadere regels en verplichtingen, bijlage bij de keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, als volgt:

 

In afdeling ll wordt een nieuw artikel toegevoegd, te weten artikel 11 (incl. toelichting), luidende:

 

Werken, beplantingen, bomen en werkzaamheden in de kernzone (KZ), beschermingszone (BZ) en het profiel van vrije ruimte (PVVR) van de waterkering

 

LET OP: Deze algemene regel is bedoeld voor tuininrichtingen voor particulier gebruik, niet voor commerciële of publieke werken.

 

Artikel 11a  Werken, beplantingen, bomen en werkzaamheden in de kernzone en beschermingszone

 

Artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap Rijn en IJssel bepaalt:

 

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van de kernzone van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

 

a. werken aan te brengen, te hebben of te verwijderen;

b. opgaande (hout)beplantingen aan te brengen of te behouden, dan wel aanwezige (hout)beplantingen te beschadigen of te verwijderen;

c. werkzaamheden te verrichten.

 

Artikel 3.1 lid 4 van de Keur Waterschap Rijn en IJssel bepaalt:

 

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van de beschermingszone van een waterstaatswerk door anders dan in overeenstemming met de functie daarin of daarop:

 

a. werken aan te brengen, te hebben of te verwijderen;

b. opgaande (hout)beplantingen aan te brengen of te behouden, dan wel aanwezige (hout)beplantingen te verwijderen;

c. werkzaamheden te verrichten.

 

Toepassingsbereik en voorwaarden:

 

Er geldt een vrijstelling van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 lid 1 sub a, b en c en lid 4 sub a, b en c van de keur voor groene en/of verholen waterkeringen en aan binnendijkse zijde van de waterkering:

 

 

 • 1.

  Voor het aanbrengen en verwijderen van tuininrichtingen op minimaal 5 meter uit de binnenteen van de waterkering, waarbij grondroering plaatsvindt tot maximaal een halve meter beneden maaiveld. Mits minimaal 5 meter uit de binnenteen van de waterkering obstakelvrij wordt gehouden, geen holle ruimten ontstaan en de ontgraving direct opgevuld wordt met grond tot minimaal het peil van het omliggende maaiveld en met eenzelfde draagkracht en samenstelling als de omliggende grond;

   

 • 2.

  Voor het aanbrengen en verwijderen van erfafscheidingen op minimaal 5 meter uit de binnenteen van de waterkering en tot maximaal een meter beneden maaiveld. Mits geen holle ruimten ontstaan en de ontgraving direct opgevuld wordt met grond of massieve betonfundering tot minimaal het peil van het omliggende maaiveld en met eenzelfde draagkracht en samenstelling als de omliggende grond;

   

 • 3.

  Voor het aanleggen en verwijderen van kabels ten behoeve van de tuininrichting op minimaal 5 meter uit de binnenteen van de waterkering, tot een halve meter beneden het maaiveld. Mits de ontgraving direct opgevuld wordt met grond tot minimaal het peil van het omliggende maaiveld en met eenzelfde draagkracht en samenstelling als de omliggende grond;

   

 • 4.

  Voor het aanleggen en verwijderen van leidingen met een maximale diameter van 25 mm en een maximale druk van 3 bar ten behoeve van de tuininrichting op minimaal 20 meter uit de binnenteen van de waterkering, tot een halve meter beneden het maaiveld. Mits de ontgraving direct opgevuld wordt met grond tot minimaal het peil van het omliggende maaiveld en met eenzelfde draagkracht en samenstelling als de omliggende grond;

   

 • 5.

  Voor het aanplanten en verwijderen van bomen, op minimaal 20 meter uit de binnenteen van de waterkering. Mits de ontgraving direct opgevuld wordt met grond tot minimaal het peil van het omliggende maaiveld en met eenzelfde draagkracht en samenstelling als de omliggende grond;

   

 • 6.

  Voor het uitvoeren van werkzaamheden waarbij grondroering plaatsvindt, tot maximaal een halve meter beneden maaiveld en minimaal 1 meter uit de binnenteen van de waterkering. Mits de grond na grondroering dezelfde draagkracht heeft als voorheen en er geen permanente verlaging van het maaiveld plaatsvindt.

   

Artikel 11b Werken, beplantingen en bomen in het profiel van vrije ruimte

 

Artikel 3.1 lid 6 van de Keur Waterschap Rijn en IJssel bepaalt:

 

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in, op, boven of onder het profiel van vrije ruimte:

 

a. werken aan te brengen of te behouden;

b. (opgaande hout)beplantingen aan te brengen of te behouden.

 

Toepassingsbereik en voorwaarden:

 

Er geldt een vrijstelling van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 lid 6 sub a en b van de keur voor groene en/ of verholen waterkeringen en aan binnendijkse zijde van de waterkering:

 • 1.

  Voor het aanbrengen en verwijderen van tuininrichtingen op minimaal 5 meter uit de binnenteen van de waterkering, waarbij grondroering plaatsvindt tot maximaal een halve meter beneden maaiveld. Mits minimaal 5 meter uit de binnenteen van de waterkering obstakelvrij wordt gehouden, geen holle ruimten ontstaan en de ontgraving direct opgevuld wordt met grond tot minimaal het peil van het omliggende maaiveld en met eenzelfde draagkracht en samenstelling als de omliggende grond;

 • 2.

  Voor het aanbrengen en verwijderen van erfafscheidingen op minimaal 5 meter uit de teen van de waterkering en tot maximaal een meter beneden maaiveld. Mits geen holle ruimten ontstaan en de ontgraving direct opgevuld wordt met grond of massieve betonfundering tot minimaal het peil van het omliggende maaiveld en met eenzelfde draagkracht en samenstelling als de omliggende grond;

 • 3.

  Voor het aanleggen en verwijderen van kabels ten behoeve van de tuininrichting op minimaal 5 meter uit de binnenteen van de waterkering, tot een halve meter beneden het maaiveld. Mits de ontgraving direct opgevuld wordt met grond tot minimaal het peil van het omliggende maaiveld en met eenzelfde draagkracht en samenstelling als de omliggende grond;

 • 4.

  Voor het aanleggen en verwijderen van leidingen met een maximale diameter van 25 mm en een maximale druk van 3 bar ten behoeve van de tuininrichting op minimaal 20 meter uit de binnenteen van de waterkering, tot een halve meter beneden het maaiveld. Mits de ontgraving direct opgevuld wordt met grond tot minimaal het peil van het omliggende maaiveld en met eenzelfde draagkracht en samenstelling als de omliggende grond;

 • 5.

  Voor het aanplanten en verwijderen van bomen, op minimaal 20 meter uit de binnenteen van de waterkering. Mits de ontgraving direct opgevuld wordt met grond tot minimaal het peil van het omliggende maaiveld en met eenzelfde draagkracht en samenstelling als de omliggende grond;

   

Artikel 11c Meldplicht

 

Degene die op grond van artikel 11 a en b is vrijgesteld van de vergunningplicht voor het aanbrengen en verwijderen van tuininrichtingen, erfafscheidingen, kabels en leidingen en bomen in de kernzone, beschermingszone en/of het profiel van vrije ruimte van de waterkering en het uitvoeren van werkzaamheden in de kernzone en/of beschermingszone van de waterkering is tevens vrijgesteld van de meldplicht van artikel 3.8 van de Keur en artikel 1 afdeling V van de algemene regels behorende bij de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009.

 

Artikel 11d Zorgplicht

 

De initiatiefnemer zorgt ervoor dat:

 

 • 1.

  de stabiliteit en erosiebestendigheid van de waterkering gewaarborgd wordt;

 • 2.

  de waterkering toegankelijk blijft voor inspectie, beheer en onderhoud door het waterschap;

 • 3.

  schade aan waterstaatswerken wordt voorkomen;

 • 4.

  schade aan waterstaatkundige werken onmiddellijk wordt gemeld (alle dagen, ook buiten kantooruren) aan het waterschap via het telefoonnummer 0314 - 369369.

   

Artikel 11e Overige bepalingen en overgangsrecht

 

 • 1.

  Indien voor de werkzaamheden/ werken, zoals bedoeld in artikel 11 a en b, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning op grond van artikel 3.1 lid 1 sub a, b, c, lid 4 sub a, b, c, lid 6 sub a en b van de keur is verleend, blijft deze vergunning en de daaraan verbonden voorschriften onverkort van kracht;

   

 • 2.

  Indien voor de werkzaamheden/ werken, zoals bedoeld in artikel 11 a en b, direct voor inwerkingtreding van deze algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beschikt, wordt die aanvraag buiten behandeling gesteld omdat er geen vergunningplicht of meldplicht geldt.

   

Naar boven