Terinzagelegging ontwerp Projectplan Beekverhoging Taarlooschediep en regeling waterdoorlaat verdeelwerk Loon

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft op 1 september 2020 besloten het ontwerp Projectplan Beekverhoging Taarlooschediep en regeling waterdoorlaat verdeelwerk Loon vast te stellen en met de bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

In het ontwerp projectplan staat beschreven hoe het waterschap Hunze en Aa’s

 

  • 1.

    droogteschade aan naast de beek gelegen kwetsbare natuur wil voorkomen en de ecologische kwaliteit van de beek wil verbeteren door de bodem van het Taarlooschediep met maximaal 50 cm te verhogen door het inbrengen van zand en hout (takken, delen van bomen)

  • 2.

    én wateroverlast en overstromingen in benedenstroomse gebieden wil voorkomen door nadere regels vast te leggen over de doorvoer van water uit het Deurzerdiep naar het Loonerdiep-Taarlooschediep en het Afleidingskanaal (naar Havenkanaal en Noord-Willemskanaal).

De plannen zijn op zodanige wijze opgesteld dat hier geen nadeel van te verwachten is voor bestaande gebiedsfuncties of andere belangen. In het ontwerp projectplan staan ook de onderbouwingen en afwegingen die hiertoe zijn gemaakt.

Het ontwerp projectplan, met bijbehorende stukken, ligt met ingang van 9 september 2020 gedurende 6 weken (tot en met 20 oktober 2020) ter inzage.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze op het projectplan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het waterschap Hunze en Aa's t.a.v. Willem Kastelein via Postbus 195, 9640 AD Veendam of via waterschap@hunzeenaas.nl.

Naast deze digitale ter inzage kunt u het ontwerp projectplan en bijbehorende stukken inzien in het waterschapshuis, Aquapark 5 in Veendam op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 uur. Vanwege corona-maatregelen moet u hiervoor een afspraak maken via (0598) 69 38 00.

Naar boven