Bekendmaking ontwerpprojectplan Hoogeindse Beek

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel maakt het volgende bekend.

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft in zijn vergadering van 25 augustus 2020 het ontwerpprojectplan Hoogeindse Beek vastgesteld.

 

 • 1.

  Dit plan houdt onder meer het volgende in:

 • 2.

  Herstel oorspronkelijke waterloop Hoogeindse Beek

 • 3.

  het dempen/verondiepen van de huidige Hoogeindse Beek;

 • 4.

  Dempen en verondiepen van (delen van) watergangen en greppels op diverse locaties;

 • 5.

  Aanleggen, vervangen en verwijderen van duikers op diverse locaties;

 • 6.

  Aanleg van een voorde

 • 7.

  Plaatsen van een stuw;

 • 8.

  Afgraven van (delen van) diverse percelen ten behoeve van natuurinrichting en aanleg nieuwe watergangen;

 • 9.

  Aanleg van drie poelen;

 • 10.

  En diverse niet-waterstaatswerken zoals de aanleg van een recreatieve route inclusief brug/overspanning.

De maatregelen dragen bij aan de realisatie van de water- en natuuropgaven conform de kaders die gelden voor Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water, Natte Natuurparels, het Natuurnetwerk Brabant en het actieplan ‘Leven de Dommel’. Met het ontwerpprojectplan wordt tevens het gewenst grondwater en oppervlaktewater regime (GGOR) binnen het plangebied vastgesteld.

Inzage ontwerpprojectplan met bijlagen

Het ontwerpprojectplan en de stukken die op dit plan betrekking hebben, inclusief het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de m.e.r.-beoordelingsnotitie, liggen gedurende 6 weken ter inzage na de dag van deze bekendmaking.

Het ontwerpprojectplan en bijlagen zijn als bijlage op de linkerzijde van dit Waterschapsblad opgenomen.

Zienswijzen

Belanghebbenden en ingezetenen kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging zienswijzen indienen tegen dit ontwerpbesluit. Hierbij kunt u gelijktijdig uw zienswijze indienen tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit. Zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. U kunt uw zienswijzen schriftelijk sturen naar:

Waterschap De Dommel,

Het dagelijks bestuur,

t.a.v. Mario Graat

ovv zaaknummer Z62486

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de hieronder genoemde contactpersoon.

Wat gebeurt er met uw zienswijze

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw ingediende zienswijze. Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. In deze nota van zienswijzen worden géén persoonsgegevens vermeld. Degene die een zienswijze heeft ingediend krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het dagelijks bestuur het projectplan definitief vast. Deze wordt apart bekend gemaakt.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Mario Graat, telefoonnummer 06-18303246.

Naar boven