Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2020, 9708Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap van Delfland – Stremmingsbesluit Dorpsstraat gemeente Midden-Delfland (Schipluiden)

2020-015960

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland maken bekend dat zij op 27 augustus 2020 hebben besloten om de stremming van de vaarweg de Gaag, de Bree of Lichtvoetswatering en een deel van de Zijde, locatie Dorpsstraat gemeente Midden-Delfland (Schipluiden) wegens het realiseren van een kadeverbetering te communiceren middels verkeersborden gedurende de periode van 1 september 2020 tot en met 31maart 2021 (tussen 09.00 uur en 22.00 uur).

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken vanaf de eerste dag, 2 september 2020, volgend op de datum van bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

Een ingediend bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl