Waterschapsblad van Hoogheemraadschap van Delfland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap van DelflandWaterschapsblad 2020, 9677Beschikkingen | afhandelingHoogheemraadschap van Delfland – Terinzagelegging ontwerp partiele wijziging Beleidsregel Steigers

 

Dossiernummer: 1907

Het college van Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland heeft op 25 augustus 2020 het besluit tot vaststelling van de ‘Ontwerp partiele wijziging Beleidsregel Steigers’ genomen.

Gelijktijdig met de vaststelling van de ‘Ontwerp partiele wijziging Beleidsregel Steigers’ is ook de ‘Ontwerp Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen’ vastgesteld. Dit stuk is separaat bekendgemaakt.

De Beleidsregel Steigers geeft het toetsingskader voor het aanleggen van steigers en vlonders

over het water en bij waterkeringen. De huidige beleidsregel Steigers wordt partieel herzien, zodat deze in overeenstemming met het toetsingskader voor overig medegebruik van Waterkeringen is.

Procedure

De ontwerp partiele wijziging kunt u raadplegen via de bijlage bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de ontwerp partiele wijziging en de bijbehorende stukken, gedurende de inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop de Ontwerp partiele wijziging ter inzage is gelegd gedurende zes weken mondelinge en/of schriftelijke zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het Hoogheemraadschap van Delfland t.a.v. de afdelingsmanager Regulering en Planadvisering, postbus 3061, 2601 DB te Delft, onder vermelding van 'Zienswijze Ontwerp partiele wijziging Beleidsregel Steigers'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en/of het indienen van een mondelinge zienswijze en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08.